Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 3671Beschikkingen | afhandelingProvincie Zuid Holland, uitgebreide procedure beschikking Kerkeplaat 6 Dordrecht

Kennisgeving beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide procedure

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat zij hebben besloten om op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het besluit omgevingsrecht (Bor) de eerder verleende omgevingsvergunning(en) ambtshalve te wijzigen. Het betreft de locatie Kerkeplaat 6te Zwijndrecht.

Deze locatie is geregistreerd onder zaaknummer: Z-19-353062

Datum besluit: 5 mei 2021

Inzage

De beschikking en de overige van belang zijnde stukken liggen tot zes weken na publicatie van deze openbare bekendmaking ter inzage bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140 te Dordrecht, waar de stukken elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur kunnen worden ingezien.

Bovenstaande informatie voor het inzien van stukken kan afwijken in verband met de Corona maatregelen. Voor het laatste nieuws raadpleeg onze website www.ozhz.nl

Beroep

De aanvrager en belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dit niet te hebben gedaan, kunnen tegen deze beschikking op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan tot en met 24 juni 2021bij de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan een belanghebbende, die een beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Contactpersoon

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit Omgevingsbeheer, telefoon 078-770 85 85.