Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 3598Beschikkingen | aanvraagProvincie Zuid Holland, Kennisgeving ontvangst melding Besluit uniforme saneringen (BUS) Kerkbuurt 72 Sliedrecht

Kennisgeving Besluit Uniforme Saneringen

Wet bodembescherming

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat hij op 15 april 2021 een melding heeft ontvangen van voorgenomen saneringswerkzaamheden ter plaatse van de locatie Kerkbuurt 72 Sliedrecht. De melding is gedaan op grond van artikel 39b, derde lid van de Wet bodembescherming en artikel 6, eerste lid van het Besluit Uniforme Saneringen.

Deze locatie is geregistreerd onder zaaknummer Z-21-389944.

Conform het Besluit Uniforme Saneringen kan in beginsel vanaf vijf weken en binnen twaalf maanden na ontvangst van de melding gestart worden met de saneringswerkzaamheden.

Namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zal de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid binnen vier weken na ontvangst van de melding controleren of deze voldoet aan de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen.

De mededeling aan de saneerder naar aanleiding van bovengenoemde controle is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiertegen kan dan ook geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Indien u van mening bent dat de melding niet voldoet aan de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen, kunt u de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hierop wijzen. Een dergelijke mededeling dient te worden gericht aan:

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Unit Juridisch Advies en Ondergrond

Postbus 550

3300 AN Dordrecht

T [078] 770 85 85. Hier kunt u ook nadere inlichtingen verkrijgen.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

namens dezen,

Manager Unit Juridisch Advies en Ondergrond

van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid