Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2021, 3455Beschikkingen | afhandelingBouwbesluit 2012, geluidsontheffing - ontheffing verleend, Tata Steel IJmuiden B.V.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een ontheffing ingevolge het Bouwbesluit 2012 heeft verleend.

Het betreft een ontheffing voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode:

- 3 mei tot en met 6 mei van 19.00 uur tot 02.00 uur

De ontheffing heeft betrekking op de volgende werkzaamheden ten behoeve van de omgevingsvergunning met OLO-nummer 5117045 voor het vervangen van voor- en nagaskoelers (KGF1):

- Vlinderen van de betonvloer

Datum besluit: 30 april 2021

Aanvrager: Tata Steel IJmuiden B.V.

Locatie: Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord

Zaaknummer: 9778201

Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde datum van het besluit.