Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 3440VerordeningenProvincie Zuid-Holland - Besluit van Gedeputeerde Staten van 20 april 2021, PZH-2021-764606938 (DOS 2013-0010135) tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2018 ten aanzien van artikel 2a

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

 

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland;

 

Overwegende dat het wenselijk is, ook in het geval er geen aanspraak gemaakt kan worden op ELFPO-middelen, te stimuleren dat innovatieprojecten in de landbouw uitgevoerd worden die bijdragen aan het doel van het Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw om te komen tot een duurzame, sterke en toekomstbestendige landbouw in de provincie Zuid-Holland;

 

Besluiten:

Artikel I

Het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2018 wordt als volgt gewijzigd:

 

Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2a provinciale steun

In afwijking van artikel 2 kan de subsidie volledig uit provinciale middelen bestaan indien:

  • a.

    de aanvraag op basis van de rangschikking, bedoeld in artikel 1.13a van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland, meer dan 30 punten heeft behaald, en

  • b.

    er geen aanspraak gemaakt kan worden op de ELFPO middelen, bedoeld in artikel 1.4, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland omdat de aanvrager of de activiteit niet als begunstigde respectievelijk subsidiabel worden aangemerkt op grond van Verordening (EU) Nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Den Haag, 20 april 2021

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Drs. H.M.M. Koek, Secretaris.

Drs. J. Smit, voorzitter.