Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 20 april 2021, PZH-2021-764606938 (DOS 2013-0010135), tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2020 ten aanzien van het deelplafond

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

 

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland;

 

Overwegende dat, vanwege het grotere aantal ingediende aanvragen om subsidie dan verwacht, het wenselijk is voor de openstelling van de POP-3 maatregel ‘jonge landbouwers’ in 2020, het opengestelde bedrag te verhogen zodat alle aanvragen voor subsidie gehonoreerd kunnen worden, zodat er meer jonge landbouwers in de Provincie Zuid-Holland kunnen investeren in verduurzaming van hun onderneming;

 

Besluiten:

Artikel I

Het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 3, eerste lid, komt te luiden:

  • 1.

    Het deelplafond voor dit openstellingsbesluit bedraagt € 822.911,-

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Den Haag, 20 april 2021

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Drs. H.M.M. Koek, Secretaris.

Drs. J. Smit, voorzitter.

Toelichting

Voor de openstelling van de POP-3 maatregel ‘jonge landbouwers’ in 2020 zijn meer aanvragen om subsidie ingediend dan vooraf verwacht.

 

Met de verhoging van het deelplafond wordt het mogelijk om alle aanvragen te honoreren en daarmee 50 jonge landbouwers in staat te stellen te investeren in het verduurzamen van hun bedrijf.

Naar boven