Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2021, 3428Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieplafond 2021 Subsidieregeling Stimulering CO2-reductie mkb en oplossingen netcongestie

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 14 van de Subsidieregeling Stimulering CO2-reductie mkb en oplossingen netcongestie;

 

 

BESLUITEN:

het subsidieplafond voor het jaar 2021 voor de Subsidieregeling Stimulering CO2-reductie mkb en oplossingen netcongestie vast te stellen op de volgende deelsubsidieplafonds:

 

  • voor subsidies ‘categorie 1’ zoals bedoeld in artikel 10, onder a, € 70.000,--;

  • voor subsidies ‘categorie 2’ zoals bedoeld in artikel 10, onder b, € 100.000,--.

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 20 april 2021

Kenmerk 4.5/2021000728

 

 

 

Uitgegeven: 4 mei 2021