Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2021, 3425Beschikkingen | afhandelingBekendmaking verlenen ontheffing Luchtvaart Te Veenweg Zuid 2 in Eemnes.

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 30 april 2021 een ontheffing verleend aan ExperienceEvents B.V. te Huizen in het kader van artikel 8a.51 van de Wet Luchtvaart (Wlv) voor het op 23 oktober 2021 met een helikopter maximaal 50 starts en 50 landingen uit te voeren op een terrein nabij de Te Veenweg Zuid 2 in Eemnes. Het besluit heeft zaakkenmerk Z-VERG-2021-2089. Bezwaar maken Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. De bezwaartermijn begint op de dag nadat dit besluit is verstuurd naar de aanvrager. U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen. Uw schriftelijke bezwaarschrift kunt u richten aan: Provincie Utrecht, t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. U kunt digitaal bezwaar maken via een formulier op de website van de Provincie Utrecht. U vindt het formulier via www.provincie-utrecht.nl onder: loket/klacht, bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: o uw naam en contactgegevens; o de datum waarop u het bezwaar indient; o een beschrijving van (het onderdeel van) het plan waar u bezwaar tegen heeft; o de reden waarom u hier bezwaar tegen heeft; o als u schriftelijk bezwaar maakt: uw handtekening (bij digitaal bezwaar geldt uw DigiD als handtekening). Voorlopige voorziening Ook als u bezwaar indient, blijft het besluit van kracht. Dit betekent dat de houder van het besluit hiervan gebruik kan maken. Zijn er volgens u zwaarwegende belangen om de werking van het besluit te schorsen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Stuur bij uw verzoek om een voorlopige voorziening een kopie van uw bezwaarschrift en een afschrift van het besluit mee. Ook moet u vermelden wat de reden is om de vergunning te schorsen. Houd u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u een voorlopige voorziening aanvraagt. U kunt het besluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z-VERG-2021-2089. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij de balie Vergunningen en Handhaving van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hiervoor een afspraak maken via het Klantcontactcentrum, bereikbaar op telefoonnummer 14 035. Meer informatie Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.