Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2021, 3410Beschikkingen | afhandelingBekendmaking: De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht bekend dat een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is verleend aan Stichting AL-t voor het uitbreiden van het GGO-gebied.

Het betreft een vergunning voor het uitbreiden van het GGO-gebied (Genetisch gemodificeerde organismen) op het Utrecht Science Park Bilthoven (USPB).

Datum besluit: 26 april 2021

Locatie: Antonie v. Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven

Zaaknummer: 10160379

Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Utrecht ter attentie van de secretaris van de Awb-adviescommissie, Postbus 80300, 3508 TH in Utrecht.

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde datum van het besluit.