Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 13 april 2021 nr. 1587921/1587922 houdende regels omtrent versnelling van de woningbouw (Uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland 2021)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

 

Overwegende dat het wenselijk is om subsidies te verstrekken aan gemeenten om hun capaciteit tijdelijk uit te breiden voor de versnelling van de woningbouw binnen de gemeente;

 

Gelet op het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en Versnelling Woningbouwproductie van Provinciale Staten van 12 februari 2018;

 

Gelet op de Herijking van het hierboven genoemde Uitvoeringsprogramma, waarover Gedeputeerde Staten een besluit hebben genomen op 8 december 2020 (kenmerk 1531808/1531814)

 

Besluiten vast te stellen:

 

Uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland 2021

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Betaalbare woningen: sociale huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens met een huurprijs van maximaal € 1.000 per maand of lager als de bovengrens van middenhuurwoningen door de gemeente lager is vastgesteld of betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs onder de Nationale Hypotheekgarantie-kostengrens.

Artikel 2  

Op deze regeling is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3  

Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten in Noord-Holland, met uitzondering van de gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Purmerend, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad, Hilversum en Heerhugowaard.

Artikel 4  

Subsidie kan worden verstrekt voor de tijdelijke inhuur van ambtelijk personeel door de gemeente voor het uitvoeren van de versnelling van een woningbouwproject binnen bestaand stedelijk gebied.

Artikel 5  

Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

 • a.

  een begroting van de kosten van de tijdelijke inhuur van personeel;

 • b.

  een financieringsplan van de kosten van de tijdelijke inhuur van personeel;

 • c.

  een inhoudelijke beschrijving van de werkzaamheden waarvoor het personeel wordt ingehuurd en de wijze waarop de inhuur bijdraagt aan de versnelling van het woningbouwproject, en:

 • d.

  een planning van het woningbouwproject, en;

 • e.

  een onafhankelijk advies van een door de provincie ingehuurd extern bureau over de gewenste tijdelijke inhuur van ambtelijk personeel in relatie tot de versnelling van het woningbouwproject;

 • f.

  bij een versnelling van een woningbouwproject, die minimaal 50% bestaat uit betaalbare woningen, een beschrijving van het woningbouwproject waarin dit wordt aangetoond.

Artikel 6  

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 1 juni 2021, 9:00 uur tot uiterlijk 1 oktober 2024, vóór 17.00 uur is ontvangen.

 • 2.

  Een aanvraag die buiten de in het vorige lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 7  

Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond vast van € 2.500.000 voor de duur van deze uitvoeringsregeling.

Artikel 8  

 • 1.

  Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2.

  Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

 • 4.

  Indien toepassing van het vorige lid er toe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 9  

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  het woningbouwproject niet is opgenomen in regionale afspraken, bedoeld in de Omgevingsverordening NH2020 en de Omgevingsregeling NH2020;

 • b.

  de activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet zal bijdragen aan de versnelling van de woningbouw binnen de gemeente;

 • c.

  de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd niet zal leiden tot een start van de bouw van het woningbouwproject voor 1 januari 2025;

 • d.

  het woningbouwproject niet in overeenstemming is met provinciaal beleid.

Artikel 10  

Subsidie wordt verstrekt voor de kosten voor de tijdelijke inhuur van ambtelijk personeel.

Artikel 11  

 • 1.

  De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000,-.

 • 2.

  De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000,-, indien de versnelling van het betreffende woningbouwproject voor minimaal 50% bestaat uit betaalbare woningen.

 • 3.

  De subsidie per gemeente bedraagt maximaal € 200.000,- per kalenderjaar.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 5.

  Bij subsidies van minder dan € 10.000,- wordt volstaan met subsidievaststelling zonder voorafgaande subsidieverlening.

Artikel 12  

In de beschikking tot subsidieverlening kunnen aan de subsidieontvanger verplichtingen worden opgelegd.

Artikel 13  

 • 1.

  Een aanvraag om vaststelling van de subsidie wordt ingediend uiterlijk 1 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de activiteit is voltooid.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten stellen voor de aanvraag tot vaststelling een formulier beschikbaar op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 14  

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 • 2.

  Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2025.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland 2021

Haarlem, 13 april 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Naar boven