Wijziging Subsidieregeling energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten horeca Drenthe

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 

 

BESLUITEN:

 

 

de Subsidieregeling energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten horeca Drenthe, zoals vastgesteld bij hun besluit van 16 maart 2021, kenmerk 4.4/2021000465, Provinciaal Blad 2231 van 2021, als volgt te wijzigen.

 

In artikel 11 wordt € 200.000,-- vervangen door € 400.000,--.

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot 1 april 2021.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 13 april 2021

Kenmerk 5.16/2021000688

 

 

 

Uitgegeven: 26 april 2021

 

Naar boven