Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 13 april 2021, nr.1357939-1600865, tot vaststelling van het subsidieplafond en indieningstermijn voor 2021 op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 7 van de Uitvoeringsregeling subsidie fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2020;

 

Besluiten:

Artikel 1  

Het subsidieplafond bedraagt voor 2021: € 900.000,-.

Artikel 2  

De periode voor het indienen van een aanvraag loopt van 6 juli 2021 om 9.00 uur, tot uiterlijk 7 oktober 2021, om 17.00 uur.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 13 april 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Naar boven