Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2021, 3070Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 13 april 2021, nr. 1421660/1595729 tot vaststelling van het subsidieplafond voor 2021 op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie kleinschalige activiteiten circulaire economie Noord-Holland 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 7 van de Uitvoeringsregeling subsidie kleinschalige activiteiten circulaire economie Noord-Holland 2020;

 

Besluiten:

Artikel 1  

Gedeputeerde Staten stellen voor 2021 een subsidieplafond van €25.000,- vast.

Artikel 2  

Het subsidieplafond wordt verdeeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, artikel 8, artikel 9 en artikel 10 van de Uitvoeringsregeling subsidie kleinschalige activiteiten circulaire economie Noord-Holland 2020

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 13 april 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.T.H. van Dijk, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris