Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende wijziging van het instellingstellingsbesluit commissie Kavelruilbureau Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 13 april 2021, kenmerk 41285 houdende wijziging van het instellingsbesluit commissie Kavelruilbureau Zeeland.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

 

Besluiten vast te stellen de navolgende wijziging op het instellingstellingsbesluit commissie Kavelruilbureau Zeeland:

 

Artikel I

 

Het instellingstellingsbesluit commissie Kavelruilbureau Zeeland wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel 2 onder c komt te luiden:

 • a.

  De secretarisfunctie wordt belegd bij een door de afdelingsmanager Infrastructuur en Vastgoed aan te wijzen ambtenaar van de Provincie Zeeland.

B.

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3  

 • a.

  Gedeputeerde Staten benoemen, schorsen en ontslaan de voorzitter en de leden van de commissie Kavelruilbureau Zeeland.

 • b.

  Benoeming vindt plaats voor een periode van maximaal vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming.

 • c.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt, na het verstrijken van de termijn waarvoor benoeming heeft plaatsgevonden, danwel wanneer een lid zelf ontslag neemt, onder mededeling daarvan schriftelijk aan Gedeputeerde Staten.

 • d.

  De aftredende leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

C.

Artikel 6 onder c wordt als volgt gewijzigd:

“ka-subsidie” wordt vervangen door “kavelaanvaardingsbijdrage”

 

D.

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

Aan de leden van de commissie wordt een vergoeding toegekend overeenkomstig het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers Provincie Zeeland 2019.

 

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Zeeland van 13 april 2021.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Naar boven