Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 12 april 2021, PZH-2021-773583061, tot wijziging van de Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland Rijnland Zuid-Holland

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

 

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland;

 

Overwegende dat de startdatum van de te bouwen sociale huurwoningen nauwkeuriger in de subsidieregeling bepaald dient te worden;

 

Besluiten:

Artikel I

De Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland Rijnland Zuid-Holland wordt als volgt gewijzigd:

 

In artikel 10, eerste lid, wordt ‘woningen’ vervangen door ‘sociale huurwoningen’.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Den Haag, 12 april 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZUID-HOLLAND VAN 12 APRIL 2021, PZH-2021-773583061, TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING SOCIALE WONINGBOUW REGIO HOLLAND RIJNLAND ZUID-HOLLAND

Met dit wijzigingsbesluit worden de verplichtingen van de subsidieontvanger in artikel 10 , eerste lid, gewijzigd en wordt verduidelijkt dat de bouw van de sociale huurwoningen in een woningbouwproject moet starten binnen twee jaar na de bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening. De regeling is namelijk bedoeld voor het versnellen van dit type woningen.

Naar boven