Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 6 april 2021, nr. 8222ACB5, tot wijziging van het ‘Openstellingsbesluit POP3 Jonge Landbouwersregeling Utrecht 2020’

Gedeputeerde staten van Utrecht;

 

Overwegende dat:

 • -

  Zij bij besluit van 27 oktober 2020, nr. 82182EDD, het Besluit tot openstelling van de Jonge Landbouwersregeling provincie Utrecht 2020 uit de Verordening subsidies POP3 2014–2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 Jonge Landbouwersregeling provincie Utrecht 2020) hebben vastgesteld;

 • -

  In artikel 2 van dit besluit is vermeld dat het subsidieplafond voor de in dit besluit genoemde periode van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 400.000 euro bedraagt;

 • -

  Gedurende de openstellingsperiode aanzienlijk meer aanvragen voor subsidie zijn ingediend dan van tevoren was ingeschat;

 • -

  Dit voor Gedeputeerde Staten aanleiding geeft om het in artikel 2 genoemde subsidieplafond te verhogen aangezien dit bijdraagt aan de doelen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en aan een evenwichtige en doelmatige besteding van ELFPO-middelen.

Gelet op de artikelen 1.3 en paragraaf 6 van hoofdstuk 2 van de Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht.

BESLUITEN:

Artikel I

Het besluit (van 27 oktober 2020 nr. 82182EDD) tot openstelling van de Jonge Landbouwersregeling uit de Verordening Subsidies POP3 2014-2020 wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  In artikel 2, onderdeel a, wordt het bedrag van € 400.000 vervangen door € 672.000.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 november 2020, zijnde 1 dag na uitgifte van het Provinciaal Blad nummer 8541.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 6 april 2021.

Gedeputeerde staten van Utrecht

Voorzitter,

mr. J.H. Oosters

Secretaris,

mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen

Naar boven