Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 2669Beschikkingen | afhandelingMelding Besluit uniforme saneringen (BUS), Nieuwe Vaart 1 te 's-Gravenzande

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 30 maart 2021 een melding voor het uitvoeren van een BUS sanering is ontvangen. De locatie betreft Nieuwe Vaart 1, 2691 MA te 's-Gravenzande (zaaknummer 00612444).

Vijf weken na de datum van de melding mag de saneerder starten met de sanering, tenzij het bevoegd gezag binnen vijf weken na de datum van de melding schriftelijk mededeelt dat de melding niet in overeenstemming is met het BUS.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De melding ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.