Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2021, 2664Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Woldlakeweg 2 in Scheerwolde

Op 13 februari 2019 ontvingen wij een aanvraag voor een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Woldlakeweg 2 in Scheerwolde. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de vergunning Wet natuurbescherming wordt geweigerd (positieve weigering). Het besluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 4998899 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. De termijn voor het indienen van bezwaar is gestart op 7 april 2021.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 49988 99.