Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2021, 2655Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) voor de locatie Hardenbergerveldweg 10i in Venebrugge

Op 10 maart 2021 ontvingen wij een aanvraag voor een ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) voor de locatie Hardenbergerveldweg 10i in Venebrugge. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) wordt toegekend. Het besluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 4998899 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. De termijn voor het indienen van bezwaar is gestart op 7 april 2021.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 49988 99.