Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2021, 2643Plannen | ruimtelijkKennisgeving Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 23 maart 2021 het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld (planidn: NL.IMRO.9930.OvrNBrabant-on01). Dit ontwerp doorloopt een zienswijze- en overlegprocedure voor de periode van zes weken. Daarvoor ligt het ontwerp met ingang van 9 april 2021 ter inzage. Iedereen kan een reactie op het ontwerp bij Gedeputeerde Staten indienen.

Wat is een omgevingsverordening?

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt 26 wetten en verschillende regelsystemen op nationaal niveau. Vanwege de Omgevingswet moet ook de provincie haar regelsysteem aanpassen. Straks heeft de provincie nog maar één verordening waarin alle regels zijn opgenomen over de fysieke leefomgeving.

Wijzigingen vanwege de Omgevingswet

Het ontwerp van de Omgevingsverordening is vastgesteld om te voldoen aan de Omgevingswet. De huidige regels in de Interim omgevingsverordening zijn gehanteerd als uitgangspunt. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Er is aansluiting gezocht bij de opbouw van de rijksregels. Diverse nadere regelingen zijn in de Omgevingsverordening verwerkt.

 • Vanwege het vervallen van de Wet bodembescherming zijn nieuwe regels opgenomen om verontreiniging van het grondwater te voorkomen. Het voorstel is om daarvoor ook voorbeschermingsregels vast te stellen;

 • De aanwijzing van voor verzuring gevoelige kwetsbare gebieden (Wav-kaarten) is vervallen;

 • De rechtstreeks werkende regels voor de ontwikkeling van veehouderij en mestbewerking vervallen. Het voorstel is om die te vervangen door voorbeschermingsregels;

 • Er is een attentiezone geluid opgenomen langs provinciale wegen waarbinnen aandacht wordt gevraagd voor het oprichten van geluidgevoelige bebouwing.

 

Wijzigingen vanwege nieuwe inzichten of beleid

 • Er zijn regels opgenomen voor een maximale boordiepte voor bodemenergiesystemen;

 • E zijn regels opgenomen voor grondverzet, inclusief de toepassing voor PFAS-houdende grond in grondwaterbeschermingszones;

 • De regels voor het kappen van houtopstanden zijn aangepast aan de Brabantse Bossenstrategie;

 • Omgevingskwaliteit heeft een centrale plek gekregen bij de instructieregels voor het omgevingsplan aan gemeenten. Hierbij is een bouw-sloop regeling vormgegeven en is een ruime maatwerkregeling opgenomen ter versterking van omgevingskwaliteit.

 • De mogelijkheden voor collectieve woonvormen in het buitengebied zijn verruimd;

 • Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de gebieden op de kaart die aangeven waar welke regels gelden. Naast actualisaties zijn er ook gebieden vervallen of samengevoegd.

In hoofdstuk 1 van de toelichting van de ontwerp Omgevingsverordening is een uitgebreider overzicht opgenomen van de wijzigingen.

Beschikbaarheid en inzage van de stukken en reactiemogelijkheid

U kunt het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant raadplegen via www.brabant.nl/omgevingsverordening

Via de knop “inspraakreactie” in deze viewer kunt u ook eenvoudig en direct reageren. Na verzending van uw inspraakreactie krijgt u automatisch een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie. Ook krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Het apart insturen van een brief is dan niet meer nodig.

U kunt uw reactie ook schriftelijk inbrengen. Dit is niet nodig als u digitaal uw reactie heeft ingebracht. Als u kiest voor een schriftelijke reactie kunt u die sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: ‘ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant, C2277795’.

’s-Hertogenbosch, maart 2021