Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2021, 2393Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Noord-Holland - Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 23 maart 2021, nr. 1577444/1598128 tot ophoging van het subsidieplafond met een gelijkblijvende looptijd op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 6 van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021;

 

Besluiten:

Artikel 1  

Gedeputeerde Staten stellen voor 1 maart 2021, 09:00 uur tot 31 december 2021, 17:00 uur het subsidieplafond als bedoeld in artikel 6 van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021 gewijzigd vast op € 500.000,-.

Artikel 2  

Het subsidieplafond wordt verdeeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 23 maart 2021,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.