Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2021, 2310VerordeningenBesluit van Provinciale Staten van Utrecht van 10 maart 2021, nr. 821F0243 tot wijziging van de Legesverordening provincie Utrecht 2018

Provinciale Staten van Utrecht;

 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 januari 2021, programma invoering Omgevingswet, nummer 821F0243;

 

Gelet op de artikelen 143, 145, 220, 220a, 223 en 225 van de Provinciewet en de artikelen 2.22, 2.26, 2.29, 2.34, 3.64, 4.9 tot en met 4.13 en 4.47 van de Interim Omgevingsverordening;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is de Legesverordening provincie Utrecht 2018 te wijzigen omdat een aantal leges vanaf 1 april 2021 gebaseerd wordt op de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht. Met deze aanpassing wordt alleen de grondslag van een aantal leges binnen de tarieventabel gewijzigd. De hoogte van de leges blijft hetzelfde;

Besluiten

ARTIKEL 1

De tarieventabel die behoort bij de Legesverordening provincie Utrecht 2018 wordt vervangen door de tarieventabel die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

ARTIKEL 2

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2021.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 10 maart 2021,

Provinciale Staten van Utrecht,

Voorzitter,

Griffier,

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening provincie Utrecht 2018 en geldend met ingang van 1 april 2021

 

 

 

Tarief

ALGEMEEN BESTUUR

 

 

1.1

1Als bij het behandelen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, ontheffing of gedoogbeschikking als bedoeld in deze tarieventabel publicatie van het (ontwerp)besluit moet plaatsvinden, kan het aldaar genoemde tarief per publicatie worden verhoogd met:

51,60

1.2

Een beschikking van een provinciaal bestuursorgaan op een aanvraag om een vergunning, verklaring van geen bezwaar, toestemming, ontheffing of vrijstelling of een andere beschikking krachtens een provinciale verordening, provinciaal reglement of enig ander wettelijk voorschrift anders dan in deze tabel reeds is genoemd

33,40

1.3

Wijziging of verlenging van een vergunning, verklaring van geen bezwaar, toestemming, ontheffing of vrijstelling of beschikking krachtens een provinciale verordening, provinciaal reglement of enig ander wettelijk voorschrift bedoeld in artikel 1.2 van deze tarieventabel

 

50% van het tarief dat geldt voor artikel 1.2

VERKEER EN VERVOER

 

 

Regeling voertuigen, Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)

 

 

2.1.1

Een ontheffing of een wijziging krachtens 148 WVW 1994 van het in artikel 10, eerste lid WVW 1994 genoemde verbod

65,10

2.1.2

Indien voor de onder 2.1.1. bedoelde ontheffing ook een ontheffing in het kader van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 nodig is voor wat betreft verboden ex artikel 5 lid 1 en artikel 42 lid 2 en artikel 62 voor wat betreft de borden C9, C12, C15, G11 en G12

26,10

2.1.3

Een ontheffing ingevolge artikel 149 WVW 1994 voor het niet gekentekende langzaam verkeer (afdeling 7, 8 en 14 van hoofdstuk 5 Regeling voertuigen)

33,40

2.1.4

Een ontheffing ingevolge artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

80,90

Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht inzake provinciale wegen

 

 

2.2.1

Een vergunning uitwegen als bedoeld in artikel 4.10 lid 1 van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht

595,50

2.2.2

Een vergunning voor het veranderen van bermsloten langs provinciale wegen als bedoeld in artikel 4.9 van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht

396,80

2.2.3.1

Een vergunning voor borden en vergelijkbare objecten in het beperkingengebied beheer provinciale wegen als bedoeld in artikel 4.12 lid 1 van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht

177,40

2.2.3.2

Een vergunning voor duikers, goten, peilbuizen, afrasteringen en andere werken in het beperkingengebied beheer provinciale wegen als bedoeld in artikel 4.11 lid 1 van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht

354,60

2.2.4.1

Een vergunning voor het inrichten of hebben van een standplaats voor handel of bedrijf in het beperkingengebied beheer provinciale wegen als bedoeld in artikel 4.13 onder a van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht

198,50

2.2.4.2

Een vergunning voor het innemen of hebben van een verkooppunt voor het leveren van energie aan voertuigen of andere goederen in het beperkingengebied beheer provinciale wegen als bedoeld in artikel 4.13 onder b van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht

2.160,40

2.2.5

De wijziging van een vergunning van het gestelde in artikel 4.13 van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht voor:

- een verkooppunt voor het leveren van energie aan voertuigen en andere goederen

- een standplaats voor het bedrijven van handel

 

 

 

 

 

 

 

412,50

 

103,10

VAARWEGEN

 

 

Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht inzake vaarwegen

 

 

3.1

Een vergunning voor:

a. het uitvoeren van een gestuurde boring als bedoeld in artikel 4.47 lid 1 onder b van de Interim Omgevingsverordening

b. het aanbrengen, hebben, veranderen of verwijderen van werken of objecten in het beperkingengebied vaarwegen als bedoeld in artikel 4.47 lid 1 onder b van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht

c. het aanbrengen, hebben of veranderen van een ligplaats of afmeervoorziening in het beperkingengebied vaarwegen als bedoeld in artikel 4.47 lid 1 onder c van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht

 

Een wijziging van de onder c. vermelde vergunning (niet ten gevolge van een andere tenaamstelling)

 

 

 

 

 

 

 

73,70

 

 

184,50

 

 

 

430,40

 

 

 

 

50% van het onder c. genoemde bedrag

WATERHUISHOUDING

 

 

Waterwet

 

 

4.1.1

Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub a van de Waterwet bij een hoeveelheid te onttrekken of te infiltreren water (naar boven afgerond op 1.000 m³)

 

 

 

van 150.001 t/m 250.000 m³ per jaar

7.738,00 alsmede

€ 46,60 per 1.000 m³ boven 150.000 m³

 

van 250.001 t/m 500.000 m³ per jaar

12.407,70 alsmede

€ 31,00 per 1.000 m³ boven 250.000 m³

 

van 500.001 t/m 1.000.000 m³ per jaar

20.159,10 alsmede

€ 16,30 per 1.000 m³ boven 500.000 m³

 

van 1.000.001 m³ en meer per jaar

28.312,70 alsmede

€ 8,10 per 1.000 m³ boven 1.000.000 m³

4.1.2

Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub b van de Waterwet voor zover deze betreft grondwateronttrekking en/of -infiltratie ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening (naar boven afgerond op 1.000 m³)

 

 

 

van 1 t/m 10.000 m³ per jaar

231,00

 

van 10.001 t/m 50.000 m³ per jaar

231,00 alsmede

€ 60,60 per 1.000 m³ boven 10.000 m³

 

van 50.001 t/m 100.000 m³ per jaar

2.698,40 alsmede

€ 54,10 per 1.000 m³ boven 50.000 m³

 

van 100.001 t/m 250.000 m³ per jaar

5.407,40 alsmede

€ 46,60 per 1.000 m³ boven 100.000 m³

 

van 250.001 t/m 500.000 m³ per jaar

12.407,70 alsmede

€ 31,00 per 1.000 m³ boven 250.000 m³

 

van 500.001 t/m 1.000.000 m³ per jaar

20.159,10 alsmede

€ 16,30 per 1.000 m³ boven 500.000 m³

 

van 1.000.001 m³ en meer per jaar

28.312,70 alsmede € 8,10 per 1.000 m³ boven 1.000.000 m³

4.1.3

Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub b van de Waterwet voor zover deze betreft een grondwateronttrekking en/of -infiltratie t.b.v. een bodemenergiesysteem

 

Nihil

4.1.4

Een vergunning als onder 4.1.1 en 4.1.2 bedoeld indien deze leidt tot vergroting van de hoeveelheid te onttrekken of te infiltreren water

 

een bedrag gelijk aan het verschil tussen het bedrag dat verschuldigd is voor de vergrote hoeveelheid en het reeds betaalde bedrag

4.1.5

Het wijzigen van een vergunning als onder 4.1.1 en 4.1.2 bedoeld anders dan in het onder 4.1.4 genoemde geval

115,30

4.1.6

Indien aan een aanvraag de beoordeling van een milieueffectrapportage ten grondslag ligt, worden de rechten onder 4.1.1 t/m 4.1.3 of voor het wijzigen van een vergunning als bedoeld onder 4.1.4 verhoogd met

8.899,60

OMGEVINGSRECHT

 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 

 

5.1.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project

 

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze rubriek. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

5.1.2

Bouwkosten

Onder ‘bouwkosten’ wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in normblad NEN 2669, uitgave 2017, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

5.1.3

Schetsplan

 

10% van het tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 5.1.4, indien sprake zou zijn van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo

5.1.4

Bouwen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo voor het bouwen van een bouwwerk:

 

 

 

- Indien de bouwkosten € 20.000 bedragen of minder

200,00 vast tarief plus 2,50 % over de bouwkosten

 

- Indien de bouwkosten meer dan € 20.000 bedragen, doch niet meer dan € 50.000

700,00 vast tarief plus 2,25 % van de bouwkosten boven de € 20.000

 

- Indien de bouwkosten meer dan € 50.000 bedragen, doch niet meer dan € 100.000

1.450,00 vast tarief plus 2,00 % van de bouwkosten boven de € 50.000

 

- Indien de bouwkosten meer dan € 100.000 bedragen, doch niet meer dan € 400.000

2.450,00 vast tarief plus 1,90 % van de bouwkosten boven de € 100.000

 

- Indien de bouwkosten meer dan € 400.000 bedragen, doch niet meer dan € 1.000.000

8.150,00 vast tarief plus 1,80 % van de bouwkosten boven de € 400.000

 

- Indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 bedragen, doch niet meer dan € 5.000.000

18.950,00 vast tarief plus 1,70 % van de bouwkosten boven de € 1.000.000

 

- Indien de bouwkosten meer dan € 5.000.000 bedragen, doch niet meer dan € 25.000.000

88.950,00 vast tarief plus 0,25 % van de bouwkosten boven de € 5.000.000

 

- Indien de bouwkosten meer dan € 25.000.000 bedragen

138.950,00 vast tarief

5.1.5

Extra welstandstoets

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo wordt verhoogd in verband met een extra toetsing van welstandscriteria indien zich tijdens de beoordeling van de aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, met

 

de kosten van de welstandscommissie volgens de op dat moment geldende tarievenstructuur van MooiSticht

5.1.6

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo voor een op basis van een schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de leges die zijn geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan als bedoeld in onderdeel 5.1.3 verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van het bouwwerk als bedoeld in onder 5.1.4

 

 

5.1.7

Omgevingsvergunning in twee fasen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning in twee fasen als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, Wabo ter zake van de:

a. eerste fase

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze tarieventabel voor de vergunning(en) waarvoor de aanvraag voor de eerste fase wordt gedaan;

b. tweede fase

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze tarieventabel voor de vergunning(en) waarvoor de aanvraag voor de tweede fase wordt gedaan.

 

 

5.1.8

Planologisch strijdig gebruik

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo

350,00

5.1.9

Slopen bouwwerk

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, Wabo voor het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald

250,00

5.1.10

Aanleg van een weg

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder d, Wabo voor het aanleggen van een weg of het verandering aanbrengen in de wijze van aanleg van een weg, voor zover daarvoor tevens een verbod geldt als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, Wabo

250,00

5.1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, Wabo voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald

250,00

5.1.12

Kappen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g, Wabo voor het vellen of doen vellen van houtopstand

 

Nihil

5.1.13

Handelsreclame

Het tarief bedraagt voor:

a. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid, onder h, van de Wabo voor het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats

b. het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat op of aan die onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder i van de Wabo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

 

 

 

100,00

Ontgrondingenwet

 

 

5.2.1

Een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet:

1. bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen, gemeten in profiel van ontgraving t/m 2.000 m³

 

 

 

 

299,30

 

2. bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen, gemeten in profiel van ontgraving van:

- 2.001 t/m 5.000 m³

 

 

 

 

595,00

 

- 5.001 t/m 10.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000m³)

 

595,00

alsmede

85,50

per 1.000 m³ boven 5.000 m³

 

- 10.001 t/m 50.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000 m³)

 

1.025,00

alsmede

115,70

per 1.000 m³ boven 10.000 m³

 

- 50.001 t/m 100.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000 m³)

 

5.669,40

alsmede

209,60

per 1.000 m³ boven 50.000 m³

 

- 100.001 t/m 1.000.000 m³ (naar boven afgerond op 20.000 m³)

 

16.166,60

alsmede

1.258,50

per 20.000 m³ boven 100.000 m³

 

- 1.000.001 m³ en meer (naar boven afgerond op 200.000 m³)

 

72.794,70

alsmede

6.292,40

per 200.000 m³ boven 1.000.000 m³

5.2.2

Het wijzigen van een vergunning als onder 5.2.1 bedoeld indien deze (mede) leidt tot vergroting van de hoeveelheid af te graven vaste stoffen, gemeten in profiel van ontgraving.

 

Een bedrag gelijk aan het verschil tussen het met toepassing van het bepaalde onder 5.2.1 verschuldigde bedrag voor de vergrote hoeveelheid en het reeds betaalde bedrag

5.2.3

Het wijzigen van een vergunning als onder 5.2.1 bedoeld, anders dan in het onder 5.2.2 genoemde geval.

299,30

RECREATIE EN NATUUR

 

 

Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht inzake natuur en landschap

 

 

6.1

Een ontheffing als bedoeld in de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht en een wijziging van zo’n ontheffing (behalve in de tenaamstelling), met betrekking tot een verbod, bedoeld in artikel 2.22 (woonschepen), artikel 2.26 (andere vaartuigen), artikel 2.29 (aanlegplaatsen), artikel 2.34 (dempen) en artikel 3.64 (storten en ophogen)

634,20

6.2

Een verlenging van de onder 6.1 bedoelde ontheffing met betrekking tot een verbod, bedoeld in artikel 2.22 (woonschepen) van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht, bij een ongewijzigde situatie ten opzichte van de laatste verleende ontheffing of een overschrijving (wijziging tenaamstelling) bij het wisselen van eigenaar van het woonschip

273,30

6.3

Een verlenging van de onder 6.1 bedoelde ontheffing met betrekking tot een verbod bedoeld in artikel 2.26 (andere vaartuigen), artikel 2.29 (aanlegplaatsen), artikel 2.34 (dempen) en artikel 3.64 (storten en ophogen) van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht, bij een ongewijzigde situatie ten opzichte van de laatst verleende ontheffing of een overschrijving (wijziging tenaamstelling)

 

50% van de bij die onderdelen genoemde bedragen

Wet natuurbescherming (Wnb)

 

 

Hoofdstuk 2

 

 

7.1.1

Een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wnb welke (hoofdzakelijk) wordt verleend voor de indirecte effecten van stikstofdepositie

840,00

7.1.2

Een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wnb welke (hoofdzakelijk) wordt verleend voor directe effecten, zijnde andere effecten dan stikstofdepositie

2.601,80

7.1.3

Een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wnb welke wordt verleend voor in het kader van beheer en schadebestrijding in Natura 2000-gebieden

 

Nihil

Hoofdstuk 3

 

 

7.2.1

Een ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, artikel 3.8, eerste lid, en 3.10, tweede lid, van de Wnb indien sprake is van een generieke ontheffing op basis van gebiedsgericht beleid

3.609,30

7.2.2

Een ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, artikel 3.8, eerste lid, en 3.10, tweede lid, van de Wnb indien sprake is van een ontheffing met gecoördineerde behandeling

1.380,60

7.2.3

Ontheffingen op basis van hoofdstuk 3 van de Wnb:

- in het kader van beheer en schadebestrijding;

- welke hoofdzakelijk worden verleend vanwege het natuurbelang of waarmee de biodiversiteit is gediend;

- welke worden verleend aan een dierenopvang voor de opvang van dieren.

 

Nihil

7.2.4.1

Overige ontheffingen op basis van hoofdstuk 3 van de Wnb

1.008,90

7.2.4.2

Indien de ontheffing als bedoeld in 7.2.4.1 uitsluitend ziet op het belang van één particuliere aanvrager en niet ziet op het realiseren van een infrastructureel werk, van ruimtelijke inrichting of projectontwikkeling

464,10

Hoofdstuk 4

 

 

7.3.1

Een ontheffing als bedoeld in artikel 4.5, eerste of derde lid, van de Wnb, indien sprake is van een ontheffing van de plicht tot herbeplanting op dezelfde grond of ontheffing van plicht tot herbeplanten

955,80

7.3.2

Een ontheffing als bedoeld in artikel 4.5, derde lid, van de Wnb indien sprake is van een ontheffing van de plicht om binnen drie jaar te herbeplanten

217,70

7.3.3

Een ontheffing als bedoeld in artikel 4.5, derde lid, van de Wnb ingeval ontheffing wordt gevraagd van de wachttermijn voorafgaand aan de kap

217,70

Hoofdstuk 6

 

 

7.4.1

De behandeling van een aanvraag tot het nemen van een besluit over de verlening van een tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, van de Wnb

300,00

Algemeen

 

 

7.5.1.

Een kleine wijziging of verlenging van de onder de artikelen 7.1.1 tot en met 7.3.3 van deze tarieventabel bedoelde vergunningen en ontheffingen waarbij grotendeels geen inhoudelijke beoordeling plaatsvindt

 

25% van de bij die onderdelen genoemde bedragen

7.5.2

Een wijziging of verlenging van de onder de artikelen 7.1.1 tot en met 7.3.3 van deze tarieventabel bedoelde vergunningen en ontheffingen waarbij grotendeels een inhoudelijke beoordeling plaatsvindt

 

75% van de bij die onderdelen genoemde bedragen

WELZIJN

 

 

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

 

 

8.1

Een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden.

162,60