Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2021, 2295Plannen | ruimtelijkBekendmaking besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 10 maart 2021 tot vaststelling van de Omgevingsvisie provincie Utrecht

Op 10 maart 2021 hebben Provinciale Staten van Utrecht de Omgevingsvisie provincie Utrecht vastgesteld, met inachtneming van de aanvaarde amendementen. De Omgevingsvisie vervangt de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, het Mobiliteitsplan en het Afwegingskader Uitbreidingslocaties voor wonen. De Omgevingsvisie provincie Utrecht treedt op 1 april 2021 in werking.

De Omgevingsvisie is vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1-1-2022) opgesteld. In de Omgevingsvisie beschrijft de provincie hoe zij zich wil voorbereiden op de toekomst, gezien alle ontwikkelingen die op de provincie afkomen en ruimte vragen. Denk daarbij aan de groeiende behoefte aan woningen en bereikbaarheid, de aantrekkende economie, de energietransitie, de klimaatadaptatie en het tegengaan van bodemdaling. Slimme combinaties van functies en maatwerk per gebied zijn nodig om het mooie diverse landschap te behouden en versterken. De Omgevingsvisie laat zien hoe de provincie het fijne woon- en leefklimaat van de provincie Utrecht wil behouden en versterken. De Omgevingsvisie gaat over de hele provincie en is alleen bindend voor de provincie zelf.

Beschikbaarheid en inzage van de stukken:

De provincie biedt de mogelijkheid om kennis te nemen van de Omgevingsvisie. Daarom ligt het document vanaf 1 april 2021 tot en met 12 mei 2021 ter inzage. De Omgevingsvisie is vanaf 1 april te vinden op:

- www.provincie-utrecht.nl/terinzage;

- www.omgevingswet.provincie-utrecht.nl;

- https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ met planidentificatienummer NL.IMRO.9926.2020OWVISIE-VA01;

- ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl.

Een papieren versie ligt tijdens kantooruren ter inzage:

- in het Huis voor de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht;

- bij alle gemeentehuizen en waterschapshuizen in de provincie Utrecht.

Geen bezwaar, geen beroep 

Tegen de vastgestelde Omgevingsvisie is geen bezwaar en geen beroep mogelijk.

Meer informatie

Meer informatie over de Omgevingsvisie is te vinden op www.omgevingswet.provincie-utrecht.nl.

Mocht u nog vragen hebben over de Omgevingsvisie dan kunt u contact opnemen via e-mail: Omgevingswet@provincie-utrecht.nl