Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 16 maart 2021 tot wijziging van de Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023 in verband met het verlengen van het aanvraagtijdvak en het ophogen van het subsidieplafond voor het jaar 2021 (Vierde wijziging Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023 te wijzigen in verband met het verlengen van het aanvraagtijdvak en het ophogen van het subsidieplafond voor het jaar 2021;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijziging Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023

De Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

In artikel 9, onder b, wordt “30 april 2021” vervangen door “31 december 2021”.

 

B.

In artikel 10, onder b, wordt “€ 250.000” vervangen door “€ 500.000”.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

’s-Hertogenbosch, 16 maart 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Toelichting behorende bij de Vierde wijziging Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023

Artikel I Wijziging Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023

 

Onder A (artikel 9, onder b)

Op de Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023 is de landbouwgroepsvrijstellingsverordening 1 (LGVV) van toepassing. Conform artikel 9 LGVV is de subsidieregeling voorafgaand aan de inwerkingtreding ter kennisgeving bij de Europese Commissie aangeboden.

De LGVV had aanvankelijk een looptijd tot en met 31 december 2020, waarna er nog 6 maanden subsidies verstrekt mogen worden (artikel 51, vierde lid, LGVV). Daarom was in de subsidieregeling als aanvraagtijdvak voor 2021, de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 april 2021 opgenomen. Zodoende zou op subsidieaanvragen die binnen die termijn zouden worden ingediend tijdig, binnen de looptijd van de LGVV, kunnen worden beslist.

Bij Verordening (EU) 2020/20082 is de LGVV gewijzigd en is de toepassing verlengd tot en met 31 december 2022. Gelet daarop is het aanvraagtijdvak voor 2021 verlengd tot en met 31 december 2021.

 

Onder B (artikel 10, onder b)

Gedeputeerde Staten hebben voor het landbouw & voedselprogramma voor het jaar 2021 een werkbudget van € 500.00 beschikbaar gesteld waaruit het LIB (Landbouw Innovatie Noord-Brabant) gefinancierd kan worden. Aangezien het aanvraagtijdvak voor 2021 tot en met 30 april 2021 openstond, was slechts de helft van het beschikbare budget als subsidieplafond opgenomen. Nu het aanvraagtijdvak tot het einde van het jaar is verlengd, is het subsidieplafond met € 250.000 opgehoogd tot € 500.000.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

 

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

 

Naar boven