Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2021, 2142Overige besluiten van algemene strekkingCriteria voor de uitvoering van de landelijke “Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden”

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op

 

 • “Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden”; regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 oktober 2020, nr. WJZ/20259020, houdende eenmalige specifieke uitkeringen ten behoeve van de gerichte opkoop van veehouderijen ter vermindering van de stikstofdepositie op overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

 

overwegende dat

 

 • de aankoopregeling het voor provincies mogelijk maakt eenmalig een uitkering aan te vragen voor aankopen van veehouderijen met het oog op een blijvende vermindering van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden;

 • de regeling daarnaast ruimte geeft aan de provincie voor het realiseren van nevendoelen, zoals bijvoorbeeld die van het Programma Natuurlijk Platteland, waarbij realisering van natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland en agrarische structuurverbetering centraal staat;

 • overige nevendoelen kunnen zijn: de energietransitie, waterberging, recreatie etc.;

 

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen Criteria voor de uitvoering van de landelijke “Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden”

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en vervalt op 1 mei 2022.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 16 maart 2021

Kenmerk: 5.4/2021000474

 

 

Uitgegeven: 22 maart 2021

 

 

 

Algemene criteria

 

 • 1.

  Het bedrijf valt onder het stelsel van productierechten uit de Meststoffenwet en minimaal 80% van het productierecht staat ter beschikking van de veehouder

Toelichting: Uitsluitend veehouderijen die vallen onder het stelsel van productierechten uit de Meststoffenwet, te weten melkvee, varkens en pluimvee, komen in aanmerking voor aankoop. Dit hangt samen met het bijkomende vereiste om het gebruikte productierecht te laten vervallen. Daarom moet minstens 80% van het productierecht ter beschikking staan van de veehouder zelf. Met de aankoop wordt immers het plafond voor het aantal te houden dieren verlaagd en wordt tegengegaan dat op een andere plaats een soortgelijke veehouderij kan worden gevestigd. Bij diersoorten die niet onder het stelsel van productierechten vallen, kan een dergelijk effect niet worden gerealiseerd.

 

 • 2.

  Het desbetreffende bedrijf is een piekbelaster (drempelwaarde 2 mol per ha gemeten vanaf de bedrijfsgebouwen) en ligt binnen 10 km van een stikstofgevoelig Natura2000 gebied

Toelichting: De regeling van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV-regeling) is gericht op gerichte aankoop omdat de doelgroep bestaat uit piekbelasters, ofwel veehouderijen met een bijzonder grote/bovengemiddelde depositie op het desbetreffende stikstofgevoelige Natura 2000-gebied. Iedere aankoop moet daarmee voldoen aan een drempelwaarde van 2 mol per hectare per jaar. Dit betekent dat bedrijven met een lagere stikstofdepositie volgens deze norm niet met gebruik van deze regeling kunnen worden aangekocht. De provincie toetst of een veehouderij aan de drempelwaarde voldoet met behulp van de aankoopcalculator (een RIVM-tool die gebruik maakt van data uit Aerius).

 

 • 3.

  De aankoop kan binnen 18 maanden na inwerkingtreding van de regeling worden gesloten en binnen één jaar na het sluiten van de koopovereenkomst is te garanderen dat alle bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd en dat het productierecht is vervallen.

Toelichting: De LNV-regeling is gericht op een snel en niet omkeerbaar resultaat met het oog op een blijvende vermindering van de stikstofdepositie.

 

 • 4.

  De ondernemer is bereid niet elders in Nederland een veehouderij te vestigen of over te nemen.

Toelichting: De LNV regeling schrijft voor dat de provincie er zorg voor draagt dat in het kader van de aankoop wordt overeengekomen met de veehouder dat deze niet elders in Nederland een veehouderij zal vestigen of overnemen, ook niet via een deelneming van de veehouder in een vennootschap, samenwerkingsverband of anderszins.

 

Provinciale criteria

 

 • 5.

  Piekbelasting

Toelichting: Bedrijven met de grootste depositie op het betreffende Natura 2000 gebied krijgen op dit onderdeel de hoogste score. Hiermee wordt gestreefd naar het grootste effect op het desbetreffende Natura 2000-gebied met betrekking tot vermindering van de stikstofdepositie.

 

 • 6.

  Doelen van het Programma Natuurlijk Platteland (PNP)

Toelichting: Bedrijven die optimaal bijdragen aan de realisering van PNP-doelen (natuur/NNN en agrarische structuurverbetering) behalen de hoogste score op dit onderdeel. Dit wordt getoetst aan de hand van:

 • -

  de omvang van de huiskavel;

 • -

  het aantal en percentage veldkavels;

 • -

  de leeftijd van de oudste stal;

 • -

  het tempo waarin de functiewijziging gerealiseerd kan worden en grond en gebouwen verkocht kunnen worden.

 

 • 7.

  Koppelkansen

Toelichting: Bedrijven die optimaal bijdragen aan overige koppelkansen zoals energietransitie, klimaat, recreatie, water, herbestemming gebouwen e.d. behalen de hoogste score op dit onderdeel.

 

Ranking methodiek

 

De lijst van aanmeldingen wordt eerst geselecteerd op basis van de criteria 1 t/m 4 (Knock-out criteria) zoals hierboven onder de algemene criteria beschreven.

De overgebleven kandidaten worden vervolgens gerankt op basis van de volgende percentages uit de provinciale criteria (5 t/m 7):

 

Piekbelasting

76%

PNP doelen

20%

Koppelkansen

4%

 

Tot slot

 

Als de gehele ranking is afgerond, zal de provincie nog een kwalitatief eindoordeel vellen. Een aankoop van alleen bedrijfsgebouwen zal minimaal scoren op de provinciale criteria en daarmee niet maximaal kunnen scoren op deze onderdelen, maar kan in het kader van deze regeling in een bepaalde situatie om moverende redenen toch prioriteit voor aankoop krijgen. Indien dit aan de orde is, wordt deze keuze goed gemotiveerd