Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 214Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking Wilhelmsen Ships Service B.V. (9999130946)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 18 juli 2019 een aanvraag op grond van de

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van AECOM Netherlands B.V., namens Wilhelmsen Ships Service B.V. voor de inrichting aan de Willem Barentszstraat 50, 3165 AB Rotterdam-Albrandswaard.

 

Het betreft een inrichting voor werkzaamheden en opslag ten behoeve van het toeleveren aan de maritieme industrie.

 

De aanvraag betreft een revisie van de gehele inrichting omvattende omgevingsvergunning inclusief een verandering van de omgevingsvergunning met de volgende activiteiten: de uitbreiding van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in ‘Warehouse D’ met ADR-klasse 8 tot 700 ton, tot een totale opslag van maximaal 1.241 ton verpakte gevaarlijke stoffen binnen de inrichting, de tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen met een maximum van 10 ton in ‘Warehouse C’; (tijdelijke ) op- en overslag van handelsgoederen, die niet onder het ADR-regime vallen in ‘Warehouse A’, ‘Warehouse B’, ‘Warehouse C’ en ‘Warehouse D’, het wijzigen van de indeling van de loodsen, het aanpassen van de vergunning van een ondergrondse tank voor schuimvormend middel naar een bovengrondse tank voor schuimvormend middel; de opslag van lege ongebruikte cilinders (gasflessen) aan de achterzijde van het gebouw; het afkoppelen van trailers met ongevaarlijke stoffen op het terrein; de mogelijkheid tot het ventileren / luchten van reeds ontgaste containers; het intrekken van de werkzaamheden aan reddingsvlotten (deze activiteit is beëindigd); het intrekken van de activiteit reinigen van voertuigen op de wasplaats (deze activiteit is beëindigd) en het veranderen van de opslag van CO2 brandblussers, deze worden niet meer opgeslagen. In plaats hiervan worden spuitbussen en houders (klein) (maximaal 16.000 stuks) in stellingen opgeslagen in opslagvoorziening ‘Warehouse B’.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning te verlenen.

 

Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van de beschikking gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

 

 

 

 

 

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 14 januari 2021 tot en met 25 februari 2021 op de volgende plaatsen inzien:

- Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam;

- de gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5 te Poortugaal, na telefonische afspraak;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

- de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

- belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999130946.