Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2021, 212Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor de kadastrale locatie TBG02 I 2102

Op 26 november 2020 ontvingen wij een aanvraag voor een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor de kadastrale locatie TBG02 I 2102. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden wordt toegekend. Het besluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 88 99 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. De termijn voor het indienen van bezwaar is gestart op 12 januari 2021.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 88 99.