Wijziging Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Algemene Subsidieverordening Drenthe 2017 en de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

BESLUITEN:

 

de Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe, zoals vastgesteld bij besluit van 17 oktober 2017, kenmerk 3.5/2017002805, Provinciaal Blad nummer 4898 van 2017, gewijzigd bij hun besluit van 10 december 2019, kenmerk 4.6/2019002703, Provinciaal Blad 8074 van 2019, als volgt te wijzigen.

 

Artikel 1.1, onder c, komt te luiden:

c. beursstand: een plek op een (digitale) beurs waarin de goederen of diensten van een bedrijf worden getoond;

 

Artikel 1.1, onder f, komt te luiden:

f. handelsmissie: georganiseerde, meerdaagse reis naar een buitenlandse markt, dan wel een digitale handelsmissie, waar meerdere Nederlandse ondernemingen deel aan nemen;

 

Artikel 1.1, onder i, komt te luiden:

i. internationale beurs: vakbeurs die in Nederland, het buitenland of digitaal plaatsvindt, op het gebied van export;

 

Artikel 4.3, onder h, komt te luiden:

h. de handelsmissie, met uitzondering van een digitale handelsmissie, is onderdeel van een georganiseerde handelsreis;

 

In de toelichting op de regeling komt artikel 4.3 te luiden:

Alleen handelsmissies die onderdeel zijn van een georganiseerde handelsreis, met uitzondering van digitale handelsmissies, komen voor subsidie in aanmerking. De missie moet dus onderdeel zijn van een reis, en mag niet op zichzelf staan.

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 16 maart 2021

Kenmerk 4.2/2021000462

 

 

Uitgegeven: 18 maart 2021

 

 

Naar boven