Provincie Fryslân - Besluit tot bekendmaking van het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Friese plus energiebesparende isolatiemaatregelen 2021-2022

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben zich als doel gesteld om energiebesparende isolatie-investeringen te stimuleren in Fryslân in bestaande woningen in de particuliere sector, van eigenaar-bewoners. In dit verband hebben zij besloten aan dergelijke eigenaar-bewoners die reeds een subsidie hebben ontvangen op grond van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, Titel 4.5. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, voor het verrichten van energie besparende isolatie-maatregelen, een plus op de voornoemde subsidie aan te bieden. Hiervoor hebben zij de Subsidieregeling Friese plus energiebesparende isolatiemaatregelen 2021 (de regeling) opgesteld. Daarbij is besloten:

  • het subsidieplafond voor de regeling vast te stellen op: € 2.200.000,-;

  • dat het hierboven vermelde subsidieplafond geldt voor aanvragen die door de RVO zijn ontvangen op grond van de ISDE, in het tijdvak van 4 januari 2021 tot en met 31 december 2021;

  • dat de verdeling van de middelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.5 van de regeling plaatsvindt.

     

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad en werkt terug tot 4 januari 2021.

 

Nadere details over deze regeling zijn te vinden via: https://www.fryslan.frl/subsidies/.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 9 maart 2021.

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM

Naar boven