Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2021, 1882Overige besluiten van algemene strekkingUitvoeringsregeling erkenning nieuwe kanssporten 2021

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van

9 maart 2021 hebben vastgesteld:

 

UITVOERINGSREGELING ERKENNING NIEUWE KANSSPORTEN 2021

Artikel 1 Definities

In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Het college: het College van Gedeputeerde Staten van Limburg.

 • b.

  Kanssport: een door het college erkende kanssport, niet zijnde reeds genoemde kanssporten in de Nadere subsidieregels Sport 2021.

 • c.

  Sport: een door NOC*NSF erkende sporttak, zijnde een rechtspersoon, waarbij sprake is van een Limburgs belang. Van een Limburgs belang is sprake als de aanvrager een duidelijke relatie heeft met Limburg, hetgeen inhoudt dat de activiteiten grotendeels in Nederlands-Limburg plaatsvinden.

Artikel 2 Ontwikkelplan

Het verzoek tot erkenning als kanssport (ontwikkelplan) zoals bedoeld in artikel 3 van de Nadere subsidieregels sport 2021 wordt ingediend door een sport als bedoeld in artikel 1, sub c en bevat in ieder geval:

 • a.

  naam en adresgegevens van de aanvrager;

 • b.

  een motivering omtrent de meerwaarde van de sport voor de doelstellingen uit het Beleidskader Sport Provincie Limburg 2020-2023 “Limburg Sport!”;

 • c.

  het advies van Stichting Team Limburg Sport naar aanleiding van het ontwikkelplan;

 • d.

  de in de artikelen 3 tot en met 6 opgenomen gegevens en uitgangspunten.

Artikel 3 Organisatie platform en draagvlak

In het ontwikkelplan zoals bedoeld in artikel 2 omschrijft de nieuwe sport hoe het sporttakplatform eruit gaat zien. Het sporttakplatform voldoet aan de volgende voorwaarden en beschrijft deze in het ontwikkelplan:

 • a.

  het sporttakplatform is een rechtspersoon en is het eerste aanspreekpunt voor het college;

 • b.

  het sporttakplatform dient een breed draagvlak te hebben van de stakeholders van de betreffende sporttak (o.a. sportbond, verenigingen, overheden, bedrijven, kennisinstellingen etc.). Draagvlak kan ontstaan door een sporttakplan te ontwikkelen in samenwerking met deze stakeholders;

 • c.

  In het ontwikkelplan wordt aangegeven hoe het sporttakplatform het draagvlak gaat organiseren om als sporttakplatform te kunnen functioneren.

Artikel 4 Talentontwikkeling

Bij de ontwikkeling van talent naar topsporter heeft de Provincie Limburg meerwaarde. Zij kan zaken oppakken die voor individuele gemeenten lastig zijn omdat ze bovenlokaal zijn. Landelijke organisaties hebben juist weer minder specifieke aandacht voor de regio. Dit vindt plaats binnen de contouren van het Nationaal Sportakkoord, afgestemd op de specifieke Limburgse situatie. Een sporttakplatform is de schakel tussen alle partijen, zij leggen verbindingen tussen de nationale sportbonden, ondersteuningsorganisaties, Topsport Talentscholen enz.

Een sport die voor erkenning als kanssport in aanmerking wil komen richt zich in ieder geval op: talentontwikkeling en topsport.

In het ontwikkelplan wordt omschreven:

 • a.

  hoe, primair, een bijdrage wordt geleverd aan talentontwikkeling en topsport; door onder andere;

 • b.

  aantallen talenten weer te geven en de (door NOC*NSF toegekende) status van de talenten weer te geven;

 • c.

  hoe de relatie met de sportbond is vormgegeven;

 • d.

  of de betreffende sportbond het instroomprogramma goedkeurt c.q. erkent.

Artikel 5 Breedtesport – beschrijving sporttak

Naast talentontwikkeling en topsport wordt het ontwikkelplan beoordeeld op de effecten voor de breedtesport. Het ontwikkelplan omschrijft de sport in algemene zin, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op:

 • a.

  het ledenaantal;

 • b.

  het aantal verenigingen;

 • c.

  hoeveel evenementen worden georganiseerd;

 • d.

  hoe het ongeorganiseerde deel van de sport zich verhoudt tot het georganiseerde deel van de sport;

 • e.

  hoeveel jongeren door deze sport extra in beweging komen;

 • f.

  wat effecten zijn van evenementen.

Artikel 6 Bijdrage aan provinciaal sportbeleid

In het ontwikkelplan geeft de sport aan hoe zij met haar activiteiten:

 • a.

  gaat bijdragen aan het provinciaal sportbeleid en licht daarbij in ieder geval toe welke activiteiten worden ondernomen op het terrein van;

 • b.

  breedtesport(stimulering);

 • c.

  evenementen;

 • d.

  talentherkenning;

 • e.

  daarnaast geeft de sport aan welke effecten worden nagestreefd op de terreinen genoemd onder sub b tot en met d in dit artikel.

Artikel 7 Procedure

Het ontwikkelplan met het verzoek tot erkenning als kanssport kan worden ingediend vanaf de dag na publicatie van deze Uitvoeringsregeling tot uiterlijk 1 mei 2021. Het college maakt een keuze naar aanleiding van de ingediende ontwikkelplannen op basis van de in deze Uitvoeringsregeling opgenomen criteria. Mede in relatie tot de toegevoegde waarde van de sport voor het provinciaal sportbeleid zullen maximaal 2 nieuwe kanssporten door het college worden erkend als kanssport. Het college kiest voor de in haar visie beste ontwikkelplannen. Indien een sporttakplatform door het college is erkend als kanssport kan (tot uiterlijk 1 oktober 2021) een subsidieaanvraag worden ingediend op basis van de Nadere subsidieregels sport 2021.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als de Uitvoeringsregeling erkenning nieuwe kanssporten 2021.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en vervalt per 1 juni 2021.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 9 maart 2021,

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA