Provinciaal blad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenProvinciaal blad 2021, 1870Overige besluiten van algemene strekkingRectificatie: Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent het verlenen van mandaat inzake de behandeling van aanvragen om subsidie en de verdere afhandeling daarvan in het kader van de Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 (Mandaatbesluit Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021)

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat er in de titel verwezen werd naar de gemeente Groningen in plaats van de provincie Groningen. De oorspronkelijke publicatie is op 10 maart 2021 bekendgemaakt, beschikbaar via Provinciaal blad 2021, 1792.]

 

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 2 maart 2021, nr. A.9, afdeling ECP, dossiernummer SP22462 het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

Overwegende:

 • dat op 15 maart 2021 de Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 (SITI 2021) is opengesteld;

 • dat het doel van de regeling is de economische structuur te versterken en werkgelegenheid te creëren door het verduurzamen van de bestaande industrie in het werkingsgebied en het aantrekken naar het werkingsgebied van nieuwe bedrijven en uitbreidingsinvesteringen in het industriële ecosysteem die bijdragen aan het uitbouwen van de koploperpositie van Groningen op het gebied van groene chemie, biobased grondstoffen, groene waterstof en circulaire economie;

 • dat dit gebeurt door investeringsprojecten te ondersteunen;

 • dat het uit het oogpunt van doelmatig bestuur wenselijk is om mandaat te verlenen aan het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, hierna SNN, inzake de behandeling van aanvragen om subsidie en de verdere afhandeling daarvan in het kader van genoemde subsidieregeling;

Gelet op de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek;

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen hetgeen volgt:

 

Mandaatbesluit Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021.

Artikel 1 Mandaat en machtiging

 • 1.

  Aan het Dagelijks Bestuur van het SNN (hierna: DB-SNN) wordt voor de taken en bevoegdheden genoemd in artikel 2 van dit besluit, met inbegrip van de ondertekening van stukken, mandaat, volmacht en machtiging verleend ter uitvoering van de Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021.

 • 2.

  Onder de in artikel 2 genoemde taken en bevoegdheden worden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele of administratieve aard.

 • 3.

  Waar dit besluit betrekking heeft op het verrichten van handelingen niet zijnde een besluit wordt voor mandaat gelezen: machtiging of volmacht.

 • 4.

  Het DB-SNN is bevoegd ten aanzien van de taken en bevoegdheden die krachtens dit besluit kunnen worden uitgeoefend ondermandaat te verlenen. Deze besluiten worden schriftelijk genomen. Dit besluit is hierop van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Omvang van het mandaat

Het mandaat strekt zich uit over de navolgende taken en bevoegdheden:

 • a)

  het nemen van besluiten tot het buiten behandeling laten van aanvragen;

 • b)

  het nemen van besluiten tot verlening, intrekking of weigering van subsidie, welke besluiten vooraf met Gedeputeerde Staten worden afgestemd;

 • c)

  het nemen van besluiten tot wijziging van subsidie;

 • d)

  het nemen van besluiten tot verlening van voorschotten;

 • e)

  het betalen van voorschotten overeenkomstig de voorschotverlening;

 • f)

  het nemen van besluiten tot subsidievaststelling;

 • g)

  het betalen van het subsidiebedrag overeenkomstig de subsidievaststelling onder verrekening van betaalde voorschotten;

 • h)

  het opschorten van de verplichting tot betaling van een subsidiebedrag of een voorschot, met ingang van de dag waarop Gedeputeerde Staten de subsidieontvanger schriftelijk in kennis hebben gesteld van het ernstige vermoeden dat er grond bestaat om toepassing te geven aan artikel 4:48 of 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht, tot en met de dag waarop de beschikking omtrent intrekking of wijziging is bekendgemaakt of de dag waarop sedert de kennisgeving van het ernstige vermoeden dertien weken is verstreken;

 • i)

  het nemen van besluiten over de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen;

 • j)

  het nemen van besluiten tot terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen, voorschotten of dwangsommen;

 • k)

  het vaststellen en wijzigen van het aanvraagformulier met betrekking tot de subsidieverlening en subsidievaststelling en het formulier voor de voortgangsrapportages, inclusief alle bijlagen waarnaar verwezen wordt in deze formulieren.

 • l)

  het voldoen aan de transparantieverplichting als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie ten aanzien van subsidieverlening waarbij het steuncomponent meer dan € 500.000 bedraagt;

 • m)

  het voeren van het financiële beheer van de beschikte projecten;

 • n)

  het beoordelen van voortgangsrapportages;

 • o)

  het opstellen van halfjaarlijkse rapportages met daarin de stand van zaken met betrekking tot het beheer van de projecten;

 • p)

  het opstellen van een eindverslag.

Artikel 3 Clausulering

 • 1.

  Bij de uitoefening van de bij dit besluit opgedragen taken en bevoegdheden wordt in elk geval in acht genomen:

  • a.

   het daaromtrent gestelde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift, beleidsregel, richtlijn en specifieke instructies;

  • b.

   het door Gedeputeerde Staten vastgestelde Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021; en

  • c.

   het door het bevoegde bestuursorgaan beschikbaar gestelde budget.

 • 2.

  Van het mandaat wordt geen gebruik gemaakt:

  • a.

   indien sprake is van een bestuurlijk gevoelige zaak. Hiervan is sprake als:

   • i.

    in de fase voorafgaand aan de besluitvorming sprake was van maatschappelijke bezorgdheid of onrust over de kwestie;

   • ii.

    in de fase na de besluitvorming aanzienlijke kans is op maatschappelijke bezorgdheid of onrust over de kwestie;

   • iii.

    de kwestie extra communicatieve inspanningen vergt van de provinciale organisatie naar de buitenwereld;

   • iv.

    in de fase voorafgaand aan de besluitvorming sprake was van politieke discussie over de kwestie;

   • v.

    de besluitvorming over de kwestie ingaat tegen politieke wensen met meningsverschillen als gevolg;

  • b.

   indien het terug te vorderen bedrag bij dwangbevel wordt ingevorderd.

Artikel 4 Ondertekening

 • 1.

  Besluiten die krachtens dit besluit in mandaat zijn genomen worden als volgt ondertekend:

   

 • Gedeputeerde Staten van Groningen,

 • namens dezen,

 • Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

 • (naam), voorzitter

 • (naam), secretaris

   

 • 2.

  Bij de ondertekening door de houder van een ondermandaat wordt het in het eerste lid vermelde aangevuld met:

   

 • namens deze,

 • (volgt naam van de ondertekenaar)

 • (volgt de omschrijving van de functie van de ondertekenaar)

Artikel 5 Rechtsbescherming

 • 1.

  In de besluiten die met toepassing van dit mandaat worden genomen, wordt de volgende passage opgenomen:

 • "Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure 'Bezwaar maken tegen een besluit' die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen (www.provincieqroninqen.nl). Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl/ .’’

 • 2.

  Het DB-SNN heeft mandaat, volmacht en machtiging voor het nemen van beslissingen en het verrichten van (rechts-)handelingen in verband met het afwikkelen van bezwaar- en (hoger) beroepschriften met inbegrip van de ondertekening van stukken.

 • 3.

  Het tweede lid is niet van toepassing op het nemen van beslissingen en het verrichten van (rechts-)handelingen waarbij wordt afgeweken van het advies van de Commissie rechtsbescherming van de provincie Groningen.

Artikel 6 Inlichtingen en verantwoording

 • 1.

  De mandataris houdt aantekening van alle op grond van dit mandaatbesluit genomen besluiten.

 • 2.

  De mandataris doet middels een voortgangsrapportage per kwartaal aan Gedeputeerde Staten een opgave van besluiten die krachtens dit besluit zijn genomen.

 • 3.

  Onverminderd het tweede lid verschaft de mandataris desgevraagd alle informatie ter zake van het gebruik van de gemandateerde bevoegdheid.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021

Groningen, 2 maart 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.