Kennisgeving inspraak ontwerp-projectplan, ontwerp-vergunningen, ontwerp-ontheffing, ontwerp-leggerwijziging en m.e.r.-beoordelingsbesluit dijkverbetering Nieuw Bergen

 

Onderwerp

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend dat:

 • -

  Op 2 februari 2021 het projectplan ‘Dijkverbetering Nieuw Bergen’ in ontwerp is vastgesteld.Dit projectplan beschrijft de te nemen dijkverbeteringsmaatregelen ter plaatse van Nieuw Bergen in de gemeente Bergen. De dijkverbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd omdat het bovengenoemde traject niet voldoet aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid.Dit project maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei;

 • -

  Op 2 februari 2021 de leggerwijziging naar aanleiding van de in het projectplan beschreven dijkverbetering te Nieuw Bergen in ontwerp is vastgesteld. De legger geeft de begrenzing, ligging, vorm en constructie van waterkeringen en oppervlaktewateren aan. De dijkverbeteringsmaatregelen in het projectplan leiden tot wijziging van de grens van de waterkering en daardoor tot een verschuiving van de grenzen van de bijbehorende kernzone en beschermingszones zoals vastgelegd in de legger Waterschap Limburg 2019.

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat:

 • -

  zij op 25 januari 2021 de ontwerp-vergunning ingevolge de Provinciale Omgevingsverordening voor het ophogen van de N271 als gevolg van de dijkverbeteringsmaatregelen hebben vastgesteld;

 • -

  zij op 25 februari 2021 de ontwerp-ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming hebben vastgesteld;

 • -

  zij op 25 februari 2021 de ontwerp-vergunning op grond van de Wet natuurbescherming onderdeel gebiedsbescherming hebben vastgesteld;

   

 • -

  op 28 oktober 2019 het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg bij Gedeputeerde Staten een m.e.r.-aanmeldingsnotitie heeft ingediend voor het project ‘Dijkverbetering Nieuw-Bergen’, dat uit deze notitie blijkt dat dit project geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft en dat op basis daarvan Gedeputeerde Staten hebben besloten dat er voor dit project geen milieueffectrapportage (MER) hoeft te worden opgesteld;

 • -

  op 23 februari 2021 de ontwerp-omgevingsvergunning voor kappen en afwijken door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen is vastgesteld; en

 • -

  op 18 januari 2021 het ontwerp-verkeersbesluit op grond van de Wegenverkeerswet door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen is vastgesteld.

Procedure

Het projectplan, de vergunningen en de ontheffing doorlopen de projectprocedure voor waterstaatswerken, conform paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet. Op de voorbereiding van deze besluiten is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Op grond van artikel 5.8 en 5.12 van de Waterwet coördineren Gedeputeerde Staten van Limburg de bekendmaking van de besluiten die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn. De procedure voor de leggerwijziging wordt eveneens uitgevoerd overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Inzage

Het ontwerp-projectplan, de ontwerp-vergunningen, de ontwerp-ontheffing, de ontwerp- leggerwijziging, het m.e.r. beoordelingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van 12 maart 2021 tot en met 22 april 2021:

 • 1.

  bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht, na telefonische afspraak via (043) 389 7452;

 • 2.

  in het gemeentehuis van de gemeente Bergen, Raadhuisstraat 2, 5854 AX Bergen, na telefonische afspraak via (0485) 34 83 83.

Op dit moment is het kantoor van het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond gesloten in verband met het Coronavirus. Zie hiervoor ook de website van het waterschap: www.waterschaplimburg.nl. Het is daarom niet mogelijk de stukken in te zien op het kantoor van het Waterschap.

Mochten maatregelen in verband met het Corona-virus ertoe leiden dat u een locatie niet kunt bezoeken, dan kunt u contact opnemen met de heer J.L. Goudriaan, telefoon (043) 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl of mevrouw J. Simonis, telefoon (043) 389 7498, j.simonis@prvlimburg.nl.

In overleg met u wordt er dan een oplossing hiervoor gezocht.

Deze ontwerp-besluiten en bijbehorende stukken worden gedurende de inzagetermijn gepubliceerd op de website www.overheid.nl (bekendmakingen, Provinciaal Blad) en op www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen.

Hoe kunt u reageren?

Ontwerp-projectplan en ontwerp-uitvoeringsbesluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de Waterwet kan een ieder gedurende een periode van zes weken met ingang van de dag waarop het ontwerp-projectplan, de ontwerp-vergunningen en de ontwerp-ontheffing ter inzage zijn gelegd, schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp-projectplan, de ontwerp-vergunningen en/of de ontwerp-ontheffing naar voren brengen.

Ontwerp-leggerwijzigingsbesluit

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken met ingang van de dag waarop het ontwerp-leggerwijzigingsbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de leggerwijziging naar voren brengen.

Tegen het ontwerp-leggerwijzigingsbesluit dat samenhangt met een projectplan kunnen enkel zienswijzen worden ingediend tegen gewijzigde beschermingszones voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone (beschermingszone, profiel van vrije ruimte en buitenbeschermingzone) is vastgesteld of gewijzigd. Een eventuele zienswijze over de gewijzigde kernzone dient kenbaar gemaakt te worden tegen het ontwerp-projectplan.

M.e.r. beoordelingsbesluit

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van de voor te bereiden besluiten (projectplan en uitvoeringsbesluiten) rechtstreeks in hun belang worden getroffen.

Indienen zienswijzen

Zienswijzen over het ontwerp-projectplan en/of ontwerp-uitvoeringsbesluiten en/of ontwerp-leggerwijziging moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Limburg, ter attentie van dhr. J. Goudriaan, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Daarbij wordt u verzocht expliciet aan te geven op welk onderdeel uw zienswijze betrekking heeft. Gedeputeerde Staten van Limburg zorgen ervoor dat de zienswijzen worden behandeld door de betreffende bevoegde gezagen.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer J. Goudriaan, tel. (043) 389 7452 of mevrouw J. Simonis,

tel. (043) 389 7498.

Wat gebeurt er daarna?

De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de besluiten. In een nota van beantwoording wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot wijziging ten opzichte van de ontwerpbesluiten. Degenen die een zienswijze naar voren hebben gebracht, worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

Tegen de definitieve besluiten kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht. Wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze kenbaar te hebben gemaakt, kan eveneens beroep instellen. Dit geldt onder andere voor wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

de heer J. Goudriaan, tel. (043) 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl of

mevrouw J. Simonis, tel. (043) 389 7498, j.simonis@prvlimburg.nl

Naar boven