Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 1708Beschikkingen | aanvraagProvincie Zuid Holland, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Veerweg 51 te Zwijndrecht

Kennisgeving aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, maken bekend dat zij op een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

 

Aanvraag:

Z-20-381967

Activiteit:

  • Bouw

  • Milieu (neutraal wijziging)

Voor: RWZI Zwijndrecht, tijdelijke FeCl installatie

Locatie: Veerweg 51 te Zwijndrecht

Datum ontvangst: 16 november 2020

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over deze aanvraag hebben beslist. Die beslissing wordt eveneens bekend gemaakt.