Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2021, 1702VerordeningenBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent de subsidiering van gemeenten in de provincie Fryslân (Subsidieregeling energiecoaches voor gemeenten in Fryslân)

Gelet op het bepaalde in art. 1.3 van de Algemene Subsidieverordening 2013 van de provincie Fryslân;

 

gelet op de verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van Europese Unie op de-minimissteun.

 

Stellen Gedeputeerde Staten van Fryslân de volgende subsidieregeling vast:

 

Subsidieregeling Energiecoaches voor gemeenten in Fryslân

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  huurwoning: woning die als zelfstandige of onzelfstandige woning is verhuurd;

 • b.

  woning: woongelegenheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet;

 • c.

  RREW-regeling: Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 oktober 2020, nr. 2020-0000608180, houdende regels over het verstrekken van eenmalige specifieke uitkeringen aan gemeenten ten behoeve van het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen en het geven van advies over energiebesparing in woningen.

Artikel 2. Doel

Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van het treffen van energiebesparende maatregelen in woningen en het geven van advies over energiebesparing aan huurders of eigenaar-bewoners van woningen met een WOZ-waarde van maximaal € 200.000 met als peildatum 1 januari 2020 in de provincie Fryslân.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door gemeenten in de provincie Fryslân, die een aanvraag hebben ingediend voor een eenmalige uitkering op grond van de RREW-regeling.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die omvatten of ondersteunend zijn aan de inzet van energiecoaches ten behoeve van:

  • a.

   het aanbieden van eenvoudige energiebesparende maatregelen die de eigenaar-bewoner in de woning of de huurder in het gehuurde kan aanbrengen of laten aanbrengen;

  • b.

   het energiezuinig inregelen of laten inregelen van verwarmings- of ventilatiesystemen in woningen;

  • c.

   het geven of laten geven van een op de specifieke woning gericht advies over energiebesparing aan een huurder of eigenaar-bewoner;

  • d.

   het geven of laten geven van algemeen advies over energiebesparing aan huurders of eigenaar-bewoners.

 • 2.

  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen slechts voor subsidie in aanmerking voor zover die activiteiten betrekking hebben op huurwoningen en koopwoningen met een WOZ-waarde van maximaal € 200.000 met als peildatum 1 januari 2020.

 • 3.

  Een gemeente kan ten hoogste eenmaal op grond van deze regeling een subsidie ontvangen.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt ten hoogste het aantal woningen waar activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, worden verricht maal € 50 met een maximum van € 55.000 bij toewijzing van de RREW-uitkering.

 • 2.

  De subsidie bedraagt ten hoogste het aantal woning waar activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, worden verricht maal € 100 met een maximum van € 55.000 bij afwijzing door overschrijding van het budget van de RREW-uitkering.

Artikel 6. Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 770.000.

Artikel 7. Aanvraag en aanvraagperiode

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend van 8 maart 2021 tot en met 30 april 2021.

 • 2.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van het door Gedeputeerde Staten ter beschikking gestelde aanvraagformulier.

 • 3.

  Een aanvraag voor subsidie wordt gedaan door de gemeente in Fryslân waarin de woningen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, zijn gelegen.

Artikel 8. Subsidiabele kosten

 • 1.

  Als subsidiabele kosten komen in aanmerking alle kosten die direct samenhangen met de activiteiten, genoemd in artikel 4, eerste lid.

 • 2.

  De kosten voor levering van goederen of diensten door derden worden door de gemeente marktconform bepaald.

 • 3.

  Niet subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   BTW voor zover deze kosten in aanmerking komen voor compensatie op grond van de Wet op het BTW-compensatiefonds; en

  • b.

   andere kosten voor activiteiten die uit anderen hoofde zijn of worden gesubsidieerd of bekostigd.

Artikel 9. Verdeelsystematiek

 • 1.

  Het beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen.

 • 2.

  Indien een gemeente niet voldoet aan de voorschriften voor het in behandeling nemen van de aanvraag en met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid krijgt om de aanvraag aan te vullen, geldt de dag waarop de aanvraag alsnog voldoet aan de voorschriften als datum van binnenkomst.

 • 3.

  Indien op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt meer dan één aanvraag wordt ontvangen, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  De activiteiten van de aanvrager niet vallen binnen het doel van deze regeling;

 • b.

  De aanvrager niet valt binnen de doelgroep van deze regeling;

 • c.

  De aanvraag is ontvangen buiten de aanvraagperiode zoals vermeld in artikel 7;

 • d.

  De aanvrager heeft een afwijzing voor de RREW-uitkering ontvangen, anders dan door overschrijding van het budget van de RREW-uitkering;

 • e.

  De aanvraag voor subsidie is gericht op koopwoningen met een WOZ-waarde van meer dan € 200.000;

 • f.

  Er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd niet of niet geheel zullen worden uitgevoerd of de gemeente niet zal voldoen aan de in deze regeling opgenomen verplichtingen.

Artikel 11. Verplichtingen

 • 1.

  De gemeente die een subsidie ontvangt is verplicht om:

  • a.

   de activiteiten, bedoeld in artikel 4, eerste lid, uiterlijk 30 september 2022 af te ronden;

  • b.

   binnen zes weken na afronding van de activiteiten hiervan schriftelijke melding te doen bij Gedeputeerde Staten voorzien van een activiteitenverslag;

  • c.

   Gedeputeerde Staten op verzoek te informeren over de voortgang of de resultaten van de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt; en

  • d.

   onverwijld een schriftelijke melding te doen bij Gedeputeerde Staten indien aannemelijk is geworden dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt niet of niet tijdig zullen worden verricht, dat niet of niet tijdig aan de verplichtingen in dit artikel zal worden voldaan of zich andere omstandigheden zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijzigen of intrekken van de subsidie.

 • 2.

  Indien de uitvoering van de activiteiten voor de datum, genoemd in het eerste lid, onder a, buiten de schuld van de ontvanger niet mogelijk is, kunnen Gedeputeerde Staten die termijn op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de ontvanger een maal met ten hoogste zes maanden verlengen.

Artikel 12. Subsidievaststelling

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen de subsidie binnen acht weken na ontvangst van het activiteitenverslag ambtshalve vast.

 • 2.

  Als uit de verantwoordingsinformatie blijkt dat de subsidie niet, niet geheel, of onrechtmatig is besteed kan ambtshalve de uitkering ter hoogte van het niet-bestede of onrechtmatig bestede deel terugvorderen.

Artikel 13. Bevoorschotting

De subsidie wordt bij verlening voor 100% bevoorschot.

Artikel 14. Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst, en vervalt met ingang van 1 oktober 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling vóór laatstgenoemde datum zijn verstrekt.

Artikel 15. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling energiecoaches voor gemeenten in Fryslân.

 

 

Leeuwarden, 2 maart 2021

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Drs. A.A.M. Brok, voorzitter

R.E. Bouius-Riemersma, MBA MCM, secretaris