Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 170Beschikkingen | afhandelingProvincie Zuid Holland, verleende omgevingsvergunning Veerweg 51 te Zwijndrecht

Kennisgeving beschikking

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere voorbereidingsprocedure

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, maken bekend dat zij een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verleend.

 

Aanvraag:

Z-20-380228

Activiteit:

Bouw

Voor:plaatsing van station voor netaansluiting Stedin voor

Locatie:Veerweg 51 te Zwijndrecht

Datum besluit: 8 januari 2021

 

Bezwaar

Het besluit is op 12 januari 2021 bekend gemaakt. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze datum, en dus tot en met uiterlijk 24 februari 2021 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bezwaarschriften kunnen gezonden worden naar Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v. het Awb secretariaat. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

• Uw naam en adres

• De datum van uw bezwaarschrift

• Het nummer/kenmerk van het besluit (u kunt ook een kopie van het besluit bijvoegen)

• De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit

• Uw handtekening

Bezwaarschriften kunnen ook worden ingediend via het loket op de website van de provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl/loket/. (Volg daar verder de instructies.)

 

Voorlopige voorziening

Diegenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen bij een spoedeisend belang tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het verzoekmoet tenminste bevatten: uw naam en adres, een datum, een omschrijving van het besluit waartegen u een voorlopige voorziening aanvraagt, de reden(en) waarom u een voorlopige voorziening nodig hebten uw handtekening.

Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden gezonden aan de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag of worden ingediend via de website van De Rechtspraak (https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten. (Volg daar verder de instructies.)

 

Contactpersoon

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit Omgevingsbeheer, telefoon 078-770 85 85.