Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 1687Overige overheidsinformatieKennisgeving ontwerpbeschikking Jongeneel Transport B.V. (9999166786)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 11 februari 2020 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van STOL architecten, namens A.J. Jongeneel en Zonen Transport B.V., voor de inrichting aan de Dintelweg 57, 3198 LB Rotterdam-Europoort.

 

Het betreft een inrichting met parkeerplaatsen voor de stalling van tankwagens en -containers met LNG, propaan, ethyleen, zuurstof, ammoniak, waterstof en inerte gassen. De aanvraag betreft een verzoek om uitbreiding van de bestaande inrichting, inhoudende: stalling van extra ethyleen tankwagens en het overpompen van propaan en LNG van de ene tankwagen naar de andere tankwagen. Op de pompplaats wordt incidenteel een affakkelinstallatie in werking gesteld voor tankwagens en -containers.

 

Gezien de impact van de wijzigingen op de gehele inrichting is ervoor gekozen om een revisievergunning aan te vragen.

 

Het betreft een inrichting welke valt onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo’15) doordat de hoge drempelwaarde als gevolg van de opslag van tankwagens met gevaarlijke stoffen de categorie P2 en nummer 18, zoals opgenomen in bijlage I, deel 1 en 2, kolom 3 van de Europese Seveso III richtlijn, wordt overschreden.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 

5 maart 2021 tot en met 15 april 2021 op de volgende plaatsen inzien:

- Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam;

- de gemeente Brielle, Slagveld 36 te Brielle, na telefonische afspraak;

- de gemeente Maassluis, Koningshoek 93050 te Maassluis, na telefonische afspraak;

- de gemeente Westland, Omgevingscontactcentrum, Verdilaan 7 te Naaldwijk, na telefonische afspraak;

- de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje, na telefonische afspraak;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999166786.