Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2021, 1674VerordeningenWijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 Maart 2021

Besluit: 2 maart 2021

Kenmerk: 2021/0031613

Inlichtingen bij: V. Kalyuzhniy

Telefoon: 038 499 77 26

E-mail: v.kalyuzhniy@overijssel.nl

 

Kennisgeving

Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 als volgt is gewijzigd:

Artikel I

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017

Paragraaf 3.6 Lokale energie-initiatieven

Artikel 3.6.7 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

Lid c en de toelichting vervallen.

Paragraaf 5.8 Voucherregeling thuiswerkplannen

Artikel 5.8.3 Criteria

Sub a, inclusief toelichting komt als volgt te luiden:

 • a.

  de aanvrager is een werkgever met ten minste 50 werknemers in het totaal van fysieke vestigingen in Overijssel.

  Toelichting: De werkgever kan dus zowel ten minste 50 werknemers in één fysieke vestiging in Overijssel hebben, als verdeeld over meerdere fysieke vestigingen in Overijssel.

Artikel 5.8.9 Looptijd

Wordt hernummerd tot 5.8.10

 

Er wordt tussen 5.8.8 en het nieuwe 5.8.10 een nieuw artikel gevoegd, die luidt als volgt:

Artikel 5.8.9 Weigeringsgrond

In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien de aanvrager al op grond van een soortgelijke regeling uit de Cleantech Regio voor dezelfde activiteit een subsidie heeft ontvangen.

Paragraaf 6.7 MKB Innovatiestimulering topsectoren (MIT) Oost Nederland 2020 – Overijssel

In de titel wordt ‘2020’ vervangen door ‘2021’

Artikel 6.7.1.1 Begripsbepaling

het begrip ‘MIT-haalbaarheidsproject’ komt als volgt te luiden:

 • -

  MIT-haalbaarheidsproject: een project ten behoeve van een innovatie dat bestaat uit een haalbaarheidsstudie of een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek, waarbij het haalbaarheidsproject voor tenminste 60% uit een haalbaarheidsstudie bestaat;

Het begrip MKB-innovatieagenda’s (MIT) wordt vervangen door:

 • -

  Maatschappelijke Kennis en Innovatieagenda’s: 25 missies verdeeld over vier maatschappelijke thema’s, sleuteltechnologieën en het maatschappelijk verdienvermogen van Nederland, met als doel maatschappelijke uitdagingen te koppelen aan het MKB, zoals gepubliceerd op: https://www.topsectoren.nl/missiesvoordetoekomst;

Artikel 6.7.2.1 Subsidiabele activiteiten

Het artikel komt als volgt te luiden:

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor de uitvoering van een MIT-haalbaarheidsproject passend bij ten minste één van volgende maatschappelijke Kennis en Innovatieagenda’s (KIA):

 • a.

  Energie & Duurzaamheid;

 • b.

  Gezondheid en Zorg;

 • c.

  Landbouw, Water en Voedsel;

 • d.

  Veiligheid;

 • e.

  Sleuteltechnologieën;

 • f.

  Maatschappelijk verdienvermogen.

Toelichting: De Kennis- en innovatieagenda’s MKB zijn te vinden op https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/mit-subsidie-ubs-6-7/ .

Artikel 6.7.2.2 Criteria

Lid b sub iii onder 5 komt te vervallen.

 

Lid e komt als volgt te luiden:

 • e.

  indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU, dan moet de subsidie voldoen aan de algemene de-minimisverordening.

  Toelichting: in artikel 1.1.8 is nader toegelicht wanneer sprake kan zijn van staatssteun.

Lid f komt te vervallen.

Artikel 6.7.2.3 Hoogte van de subsidie

Het artikel komt als volgt te luiden:

De subsidie bedraagt een vastgesteld forfaitair bedrag van € 20.000,- per aanvraag.

 

De toelichting vervalt.

Artikel 6.7.2.4 Subsidiabele kosten

Het artikel komt als volgt te luiden:

Artikel 1.1.5 en 1.1.6 zijn niet van toepassing.

Artikel 6.7.2.5 Indieningstermijn aanvraag tot subsidieverlening

‘7 april 2020’ wordt vervangen door ’19 april 2021’

‘10 september 2020’ wordt vervangen door ’10 september 2021’

Artikel 6.7.2.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

Het artikel komt als volgt te luiden:

Artikel 6.7.3.1 Subsidiabele activiteiten

Het artikel komt als volgt te luiden:

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor de uitvoering van een MIT-R&D-samenwerkingsproject passend bij ten minste één van de volgende maatschappelijke Kennis en Innovatieagenda’s (KIA):

 • a.

  Energie & Duurzaamheid;

 • b.

  Gezondheid en Zorg;

 • c.

  Landbouw, Water en Voedsel;

 • d.

  Veiligheid;

 • e.

  Sleuteltechnologieën;

 • f.

  Maatschappelijk verdienvermogen.

Toelichting: De Kennis- en innovatieagenda’s MKB zijn te vinden op onze website via: https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/mit-tender-subsidie/ .

Artikel 6.7.3.5 Indieningstermijn aanvraag tot subsidieverlening

Lid 1

“11 juni 2020” wordt vervangen door “1 juni 2021”

“10 september 2020” wordt vervangen door “9 september 2021”

Artikel 6.7.3.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

Lid 1, de toelichting op dit lid komt als volgt te luiden:

Toelichting: Het digitale aanvraagformulier is te vinden op https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/mit-tender-subsidie/

 

Lid 2 komt, inclusief toelichting, als volgt te luiden:

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager een projectplan waaruit blijkt op welke wijze aan de criteria zoals genoemd in de artikelen 6.7.3.2 en 6.7.3.9 eerste lid, sub a t/m d wordt voldaan. De aanvrager maakt hierbij gebruik van het Overijsselse model projectplan MIT-R&D-samenwerkingsprojecten 2021.

  Toelichting: De aanvrager maakt gebruik van het model projectplan MIT Overijssel-R&D-samenwerkingsprojecten 2021, zoals beschikbaar gesteld op https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/mit-tender-subsidie/ .

Artikel 6.7.3.9 Volgorde van behandeling

Lid 1 sub a: ’30 punten’ wordt vervangen door ’25 punten’

Lid 1 sub b: ’30 punten’ wordt vervangen door ’25 punten’

Lid 1 sub c: ’30 punten’ wordt vervangen door ’25 punten’

 

Lid 1 sub d komt als volgt te luiden:

 • d.

  de verwachte impact die wordt gerealiseerd op een of meer van de betreffende maatschappelijke Kennis en Innovatieagenda’s: maximaal 25 punten.

Paragraaf 7.8 Cultuureducatie ‘Cultuur aan de basis 2.0’

Artikel 7.8.4 Hoogte van de subsidie

In de onderdelen a. en b. wordt na de zinsnede ‘geldt dat’ ingevoegd: ten minste 75%

In de onderdelen c. en d. wordt na de zinsnede ‘geldt dat’ ingevoegd: ten minste 75% van de betrokken

Artikel II

Paragraaf 2.14 Leefbaar Platteland 2.0

Artikel 2.14.3 Criteria

Scoretabel 1, wegingscriteria 4 ‘Inhoudelijke afstemming plan met provincie en gemeente’ wordt onder te behalen punten bij dit punt het volgende gewijzigd:

 

5 punten wordt gewijzigd in 15 punten

 

Tussen ‘uitvoering’ en het ‘het projectplan’ wordt het woord ‘van’ toegevoegd.

 

Wegingscriteria 5 komt in zijn geheel te vervallen.

Artikel III

Paragraaf 6.41 MKB-Voucher

Artikel 6.41.3 Criteria

Lid 3 sub a komt als volgt te luiden:

 • ‘a.

  artikel 6.41.2 sub a en c voldoen aan de algemene de-minimisverordening of aan de de-minimisverordening landbouw voor aanvragers in de sector van de primaire landbouwproductie’.

Inwerkingtreding:

Het besluit treedt in werking 1 dag na publicatie in het Provinciaal Blad, met uitzondering van artikel II welke in werking treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2021 en artikel III welke in werking treedt met terugwerkende kracht vanaf 30 januari 2021.

Gedeputeerde Staten voornoemd.