Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2021, 1672VerordeningenWijziging Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

overwegende dat:

 

  • bij hun besluit van 26 januari 2021 de Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt is vastgesteld;

  • het bij dat besluit gaat om een gezamenlijk subsidieplafond van de provincies Groningen en Drenthe, is de tekst ten aanzien van het subsidieplafond duidelijker geformuleerd;

 

 

BESLUITEN:

 

 

in het besluit onder II de tekst: “vast te stellen het subsidieplafond op € 150.000,--.” te vervangen door “vast te stellen het subsidieplafond samen met Gedeputeerde Staten van Groningen op € 150.000,--.”.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 2 maart 2021

Kenmerk 4.3/2021000356

 

 

Uitgegeven: 4 maart 2021