Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2021, 1671Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Overijssel – Subsidieplafonds 2021

 

Besluit: dd. 02-03-2021

Kenmerk: 2021/0031613

Inlichtingen bij: V. Kalyuzhniy

Telefoon: 038 – 499 88 99 (kies 1)

E-mail: subsidie@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat op basis van de artikelen 3:40 en 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 1 en artikel 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005, en het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (Ubs):

 

Artikel I: De subsidieplafonds voor 2021 zijn als volgt vastgesteld of gewijzigd

 

Hoofdstuk 2 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

 

Paragraaf 2.8 Vitaliteit van steden (stadsarrangementen): € 7.500.000,- (was € 1.500.000,-) bestaande uit de volgende deelplafonds:

- Stadsarrangement A: € 1.255.000,-;

- Stadsarrangement B: € 2.245.000,-;

- Stadsarrangement C: € 4.000.000,-.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Hoofdstuk 3 Milieu en Energie

 

Paragraaf 3.17 Energiezuinige terrasverwarming via kussens : € 95.000,- (was € 0,-).

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidie(deel)plafond dit toelaat.

 

Hoofdstuk 6 Regionale Economie

 

Paragraaf 6.7 MKB Innovatiestimulering topsectoren (MIT) Oost-Nederland 2021 – Overijssel: € 4.219.200,- (was € 0,-) bestaande uit de volgende deelplafonds:

  • -

    Paragraaf 6.7.2 MIT Haalbaarheidsprojecten: € 1.265.760,-.

  • -

    Paragraaf 6.7.3 MIT R&D-samenwerkingsprojecten: € 2.953.440,-

Paragraaf 6.7.2: Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidie(deel)plafond dit toelaat. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 19 april 2021 9.00 uur en moeten zijn ontvangen uiterlijk op 10 september 2021 vóór 17.00 uur.

Indien als gevolg van het verlenen van subsidie op grond van een aanvraag die is ingediend op een dag waarop meerdere aanvragen zijn ingediend, het subsidieplafond zou worden bereikt, dan wordt de volgorde van deze aanvragen bepaald door middel van loting.

 

Paragraaf 6.7.3: Volgorde van behandeling: in volgorde van vastgestelde prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 juni 2021 vanaf 9.00 uur en moeten zijn ontvangen uiterlijk op 9 september 2021 vóór 17.00 uur.

 

Inwerkingtreding:

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie in het provinciaal blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.