Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 1650Beschikkingen | afhandelingOntwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Anthony Fokkerweg 5 te Delft

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (revisievergunning) te verlenen. De locatie betreft Anthony Fokkerweg 5, 2629 HC te Delft.

Zienswijze en inzage

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 4 maart 2021 tot en met 14 april 2021 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 00563641, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de contactgegevens op de website van de gemeente Delft.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.