Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 1631Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking

 

WET BODEMBESCHERMING

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben een melding op grond van de Wet bodembescherming ontvangen voor de locatie Westersingel (plan Centrum-West bouwblok 1 en 2) te Berkel en Rodenrijs.

 

GS heeft ingestemd dat de locatie geen geval van ernstig bodemverontreiniging betreft.

 

Inzage

U kunt de beschikking en de overige stukken vanaf 11 maart 2021 gedurende zes weken op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Lansingerland, Tobias Asserlaan 1, 2662 SB BERGSCHENHOEK (telefoon: 010 800 4000);

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, 3112 NA SCHIEDAM (telefoon: 010 246 80 00).

 

Bezwaar

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij GS van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP DEN HAAG, o.v.v. "Awb-bezwaar".

 

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond,

telefoon (010) 246 8000, e-mail: info@dcmr.nl, onder vermelding van ons kenmerk (9999212682_9999953099).

 

 

 

Beschikking

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis worden de stukken niet in papieren vorm ter inzage gelegd, behalve op maandag en donderdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur, en alleen op afspraak, bij de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Parallelweg 1, 3112 NA te Schiedam. Afspraken kunt u maken via een e-mail aan info@dcmr.nl of via telefoonnummer 010 2468000.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV SCHIEDAM of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de ontwerp-beschikking te kunnen reageren.