Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 1608Beschikkingen | afhandelingBeschikking Wet natuurbescherming, Havengebied te Rotterdam

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om de geldigheidstermijn van de op 1 mei 2020, kenmerk ODH-2020-00044293, en 8 mei 2020, kenmerk ODH-2020-00062120, verleende ontheffingen met één jaar te verlengen tot 1 maart 2022. Het betreft een experiment rond het verplaatsen van eieren van drie meeuwensoorten in het havengebied. De locatie betreft Havengebied te Rotterdam.

Bezwaar

De beschikking is op 26 februari 2021 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 9 april 2021 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 00607696. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.