Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 1576Overige overheidsinformatieProvincie Zuid-Holland - Oproep Provinciale Statenvergadering

Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland,

gelet op artikel 19 van de Provinciewet en artikel 10 van het Reglement van Orde;

maakt bekend dat de leden van Provinciale Staten zijn opgeroepen voor een digitale vergadering op woensdag 10 maart 2021, aanvang 10:00 uur vanuit de Landschapszaal te Den Haag.

Aan de orde komen:

Regeling van werkzaamheden

Bespreekstukken:

---

Hamerstukken:

Statenvoorstel Actualisering protocolafspraken PS en GS (7337)

Statenvoorstel Plafonds 2021 subsidieregelingen woningbouw (7339)

Statenvoorstel Limes Werelderfgoed Centrumregeling (7338)

Statenvoorstel Motie 867 Geluidbeperkende maatregelen Vlietland (7340)

Statenvoorstel vaststelling aangenomen en afgehandelde moties (7341)

Verslag van vorige vergadering(en):

Notulen Statenvergadering 3 februari 2021

Inspreekrecht

De mogelijkheid bestaat om aan het begin van de vergadering over de op de agenda vermelde bespreekstukken in te spreken. Een verzoek om te mogen inspreken moet ten minste 48 uur voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter zijn ingediend onder vermelding van het onderwerp.

Het verzoek moet worden geadresseerd aan:

De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland

statengriffie@pzh.nl

Den Haag, 25 februari 2021.