Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 1574Beschikkingen | afhandelingProvincie Zuid Holland, beschikking bodemsanering saneringsplan Rivierdijk 827 e.o. te Hardinxveld-Giessendam

Kennisgeving Ontwerpbeschikking Wet bodembescherming

Onderwerp

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat hij voornemens is om op grond van artikel 29, eerste lid van de Wet bodembescherming (Wbb) te besluiten dat er op de locatie Rivierdijk 827 en omgeving te Hardinxveld-Giessendam sprake is van zes gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Op grond van artikel 37, eerste lid Wbb heeft hij het voornemen om te besluiten dat de sanering spoedeisend is en dat de sanering van de verontreiniging uiterlijk binnen 4 jaar na het nemen van de uiteindelijke beschikking dient te zijn aangevangen.

Daarnaast maakt hij bekend dat hij voornemens is om op grond van de artikel 39, tweede lid Wbb in te stemmen met het saneringsplan voor eerdergenoemde locatie.

Deze locatie is geregistreerd onder zaaknummer Z-20-378200.

Inzage

De ontwerpbeschikking en de overige van belang zijnde stukken liggen tot zes weken na publicatie van deze openbare bekendmaking ter inzage bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140 te Dordrecht, waar de stukken elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur kunnen worden ingezien. U kunt de stukken ook opvragen door een e-mail te sturen aan: bodemsanering@ozhz.nl.

Zienswijze en Inlichtingen

Ingevolge artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder bij ons een gemotiveerde zienswijze indienen tegen deze ontwerpbeschikking. Dit dient te gebeuren binnen zes weken na publicatie van deze openbare bekendmaking, onder vermelding van “Zienswijze Wbb” in de linkerbovenhoek van envelop en zienswijze. De zienswijze richt u aan: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit Juristen, APV en Ondergrond,Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Tevens kunt u mondelinge zienswijzen indienen dan wel nadere inlichtingen inwinnen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een medewerker van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit Juridisch Advies en Ondergrond, T [078] 770 85 85.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

namens dezen,

Manager Unit Juridisch Advies en Ondergrond

van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid