Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2021, 150VerordeningenGrondwaterheffingsverordening Limburg 2021

Provinciale Staten van Limburg

 

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 september 2020 met nummer 2020/37677

 

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid Provinciewet

BESLUITEN

 

Vast te stellen de volgende verordening

 

GRONDWATERHEFFINGSVERORDENING LIMBURG 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  infiltratie: brengen van water in de bodem, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater;

 • b.

  onttrekking: onttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting;

 • c.

  onttrekkingsinrichting: inrichting of werk, bestemd voor het onttrekken van grondwater;

 • d.

  register: register van onttrekkingen als bedoeld in artikel 5.8.1 van de Omgevingsverordening Limburg 2014;

 • e.

  retourbemaling: onmiddellijk in de bodem brengen van onttrokken grondwater, ter compensatie of vermindering van de gevolgen van de onttrekking.

Artikel 2 Aard van de heffing

 • 1.

  Onder de naam ”grondwaterheffing” wordt een directe heffing op onttrekking van grondwater geheven ter bestrijding van de kosten als bedoeld in artikel 7.7 van de Waterwet.

 • 2.

  Geen grondwaterheffing wordt geheven in die gevallen waarin onttrekking van grondwater ingevolge artikel 7.1 van het Waterbesluit is vrijgesteld van grondwaterheffing.

Artikel 3 Heffingsplicht

Indien ingevolge artikel 2 grondwaterheffing op onttrekking van grondwater wordt geheven, is heffingsplichtig de houder van een onttrekkingsinrichting die gedurende het belastingjaar of een deel daarvan is ingeschreven in het register.

Artikel 4 Belastingjaar

Het heffingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De heffing wordt geheven naar de onttrokken hoeveelheid grondwater, gemeten in kubieke meters per heffingsjaar.

 • 2.

  Als water wordt geïnfiltreerd of retourbemaling plaats vindt, wordt de in de bodem gebrachte hoeveelheid voor de helft in mindering gebracht op de onttrokken hoeveelheid.

Artikel 6 Tarief

Het tarief per kubieke meter onttrokken grondwater bedraagt € 0,01688.

Artikel 7 Wijze van heffing

De heffing wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 8 Aangifte

De ambtenaar als bedoeld in artikel 227a, tweede lid, sub b, van de Provinciewet verstrekt aan de heffingsplichtige op verzoek of ongevraagd een aangiftebiljet.

Artikel 9 Tijdstip van betaling

 • 1.

  Een aanslag wordt betaald in twee gelijke termijnen, die vervallen op de laatste dag van de eerste en de derde maand die volgen op de maand waarin het aanslagbiljet is gedagtekend.

 • 2.

  Een navorderingsaanslag wordt betaald binnen één maand na dagtekening.

Artikel 10 Vrijstelling

De heffing wordt niet geheven over onttrekkingen ten behoeve van beregening of bevloeiing of overige onttrekkingen van 10.000 mᶟ of minder per jaar.

Artikel 11 Vermindering

Een onjuiste belastingaanslag kan door gedeputeerde staten ambtshalve worden verminderd.

Artikel 12 Overgangsrecht

De Grondwaterheffingsverordening Limburg 2020 (Provinciaal Blad 2019, nummer 7546) wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Grondwaterheffingsverordening Limburg 2021.

 

Maastricht, 8 november 2020.

Provinciale Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

de waarnemend griffier,

de heer mr. A.O.J. Pregled

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Limburg,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA