Terinzagelegging ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 2022

In hun vergadering van 16 februari 2022 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân het ontwerp van de Omgevingsverordening Fryslân 2022 vastgesteld.

 

Het ontwerp van de Omgevingsverordening Fryslân ligt met ingang van 1 maart 2021 ter inzage tot 12 april 2021. In deze periode kan iedereen met een zienswijze reageren op het vastgestelde ontwerp.

 

De volgende documenten liggen ter inzage:

  • Ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 2022

  • Ontwerp toelichting Omgevingsverordening Fryslân 2022

  • De bijlagen en kaarten behorende bij de Ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 2022

 

Ter inzage

U kunt de Ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 2022 van maandag 1 maart tot 12 april inzien. Dit kan:

  • 1.

    Digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl code: NL.IMRO.9921.OmgverordFrl2021.ON01

  • 2.

    Fysiek bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden. Tevoren maakt u hiervoor telefonisch een afspraak via 058-2925925.

 

Zienswijze indienen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen opmerkingen over de Ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 2022 worden ingediend.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het webformulier https://www.fryslan.frl/form/zienswijze-op-het-ontwerp-omgevingsverordening-provincie-fryslan/inleiding-0

Eventueel kunt u per e-mail uw zienswijze indienen via provincie@fryslan.frl.

 

U kunt uw zienswijze ook per post indienen: Provinciale Staten van Fryslân, ter attentie van afdeling Omgevingszaken, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden onder vermelding van ‘Ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 2022’.

De uiterlijke datum voor het indienen van uw zienswijze is 11 april 2021.

 

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum van provincie Fryslân, telefoonnummer 058-2925925.

 

Naar boven