Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2021, 1443Overige besluiten van algemene strekkingN798; ontwerp-verkeersbesluit aanpassen kruispunt Hoofdlaan, gemeente Putten

Zaaknummer verkeersbesluit: 2020-014391, D.D. 19 februari 2021

 

Aanleiding

Vanuit de omgeving waren er zorgen over de oversteekvoorziening van de N798 ter hoogte van de Hoofdlaan. Mede naar aanleiding van een dodelijk ongeval (2016) op dit kruispunt is het onderwerp onder de aandacht van de Commissaris van de Koning gekomen tijdens een werkbezoek in 2017. Op basis hiervan zijn er afspraken gemaakt voor de toekomst en is gezocht naar maatregelen om de verkeersveiligheid op het kruispunt te verbeteren. De oplossing waar het meeste draagvlak voor is, bestaat uit de aanpassing van het kruispunt door:

• het verplaatsen van de bestaande twee-richtingen (brom-)fietsoversteek;

• verbeteren structuur van de (brom-)fietspaden;

• het vervangen van de huidige linksafstrook door een verhoogde middengeleider.

Als wegbeheerder van de N798 zijn Gedeputeerde Staten van Gelderland verplicht om voor de beoogde verkeersmaatregelen een verkeersbesluit te nemen.

 

Beleidskaders

Wettelijke grondslag

Dit besluit wordt genomen conform:

• artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 15, lid 1 en 2 Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 12 en 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

• afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

• het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland.

 

Omgevingsvisie

Dit besluit wordt genomen binnen de kaders van de provinciale Omgevingsvisie. De provincie is verantwoordelijk voor het op peil houden -en verbeteren- van de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. De omgevingsvisie stelt vast dat bij knelpunten op het gebied van wegen, wordt gekeken naar het optimaal benutten van bestaande infrastructuur alvorens er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd..

 

Procedure totstandkoming

Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Putten, met de korpschef van Politie, eenheid Oost Nederland, district Noord en Oost Gelderland.

 

Belangenafweging: Knelpunten en maatregelen

Het slachtoffer van het dodelijk ongeval op de fietsoversteek in 2016, was een 12-jarige scholier die op weg was naar school. De oversteek is onderdeel van een van de schoolroutes naar het Christelijk College Groevenbeek. Naar aanleiding van het ongeval hebben bewoners zich georganiseerd in een klankbordgroep en hun zorgen over de verkeersveiligheid op het kruispunt gedeeld. Samen met de gemeente Putten, de fietsersbond, politie Noord-Oost Gelderland en de provincie, is gezocht naar oplossingen om de verkeersveiligheid op het kruispunt te verbeteren. Er is gezocht naar een oplossing vanuit verschillende perspectieven:

• de overstekende fietser;

• de fietser langs de N798;

• de fietser op de Beukenlaan/Hoofdlaan;

• de automobilist op de hoofdrijbaan N798.

 

Als voorwaarde voor het vaststellen van de voorkeursoplossing, is het uitgangspunt dat de snelheid van 80 km/u op de N798 gehandhaafd blijft vanwege de functie als gebiedsontsluitingsweg in het provinciale wegennet.

 

In februari 2020 hebben zowel de klankbordgroep, gemeente Putten, de Fietsersbond, politie Noord-Oost Gelderland en de provincie ingestemd met de in gezamenlijk overleg bepaalde voorkeursoplossing: het herinrichten van het kruispunt door het verplaatsen en aanpassen van de fietsoversteek en het vervangen van de huidige linksafstrook door een verhoogde middengeleider.

 

Een belangrijk verschil in de voorkeursoplossing ten opzichte van de bestaande situatie, is dat de fietsoversteek van de zuidzijde, naar de noordzijde van het kruispunt is verplaatst. Hierdoor hebben automobilisten meer zicht op het kruispunt en daardoor minder last van onverwachte overstekende fietsbewegingen. De variant bestaat daarnaast uit het optimaliseren van de fietsstructuur aan beide kanten van de N798. De Schoonderbeeklaan zal middels een uitritconstructie (inclusief het parallel gelegen (brom-)fietspad) aansluiten op de N798. Aan de kant van de Hoofdlaan zal het (brom-)fietspad langs de N798 worden gelegd en binnen de voorrang van de N798 de Hoofdlaan kruisen. Onder meer door het aanbrengen van markering en bebording worden duidelijke voorrangssituaties gecreëerd. Zo worden fietsers en automobilisten op een effectieve manier voorbereid op het veilig gebruik maken van het kruispunt.

 

Een andere aanpassing is het verwijderen van het opstelvak voor linksafslaand verkeer vanuit de richting Ermelo. Het opheffen van het opstelvak zorgt ervoor dat aan de noordzijde van het kruispunt ruimte ontstaat voor een middengeleider waardoor de (brom-)fietsers gefaseerd kunnen oversteken op een locatie die aansluit bij de gebruikte fietsroute. Dit levert voor alle weggebruikers op het kruispunt een overzichtelijker wegbeeld op. Uit de verkeersintensiteiten van het afslaande verkeer blijkt dat het opheffen van het linksafvak niet leidt tot een verminderde doorstroming op de N798. De verkeersveiligheid neemt hierdoor ook niet af.

 

Een deel van deze maatregelen is verkeersbesluitplichtig.

 

Voornemen

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn van plan om voor de provinciale weg N798 voor het kruispunt met de Hoofdlaan in de gemeente Putten het volgende verkeersbesluit te nemen:

 

Opheffen bestaande oversteek

I. door het verwijderen van borden model B6 (voorrangsbord) en B7 (stopbord) en door het verwijderen van de stopstrepen en haaientanden, zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, de voorrangsregeling op te heffen waarbij (brom)fietsers voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de hoofdrijbaan;

II. door het verwijderen van borden model G12a (bord (brom-)fietspad), zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, de huidige 2-richtingen (brom-)fietsoversteek op te heffen;

 

Optimalisatie structuur (brom-)fietspaden

III. door het plaatsen van borden model B6 en het aanbrengen van haaientanden, als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, vóór de parallelle fietsoversteek van de Hoofdlaan, bestuurders te verplichten om voorrang te verlenen aan (brom)fietsers;

IV. door het plaatsen van borden model B6 en het aanbrengen van haaientanden, als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, de voorrangssituatie tussen de (brom-)fietspaden onderling en de aansluiting op de Schoonderbeeklaan en Hoofdlaan aan te duiden;

 

Instellen nieuwe (brom-)fietsoversteek in twee richtingen

V. door het plaatsen van borden model B6 en het aanbrengen van haaientanden, als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, voor de hoofdrijbaan, (brom)fietsers te verplichten voorrang te verlenen aan bestuurders op de hoofdrijbaan;

VI. door het plaatsen van borden model G12a met onderbord OB505 (aanduiding 2-richtingen), zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, een in 2-richtingen bereden (brom-)fietspad in te stellen aan de noordkant van de kruising N798 met de Hoofdlaan;

 

Realisatie middengeleider

VII. door het plaatsen van de borden model D2 (pijlbord rechts passeren), als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, een verplichte rijrichting rechts langs de middengeleiders in te stellen.

 

 

Ter inzage

De tekst van het ontwerp-verkeersbesluit is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/N798).

De tekst van het ontwerp-verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt zaaknummer 2020-014391 dan als zoekopdracht ingeven.

Tevens ligt een kopie van het ontwerp-verkeersbesluit van 25 februari 2021 tot en met 8 april 2021 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Putten, Fontanusplein 1 in Putten.

 

Ten gevolge van COVID-19-maatregelen is fysieke inzage op het gemeentehuis waarschijnlijk slechts beperkt mogelijk. Neemt u in dat geval contact op met de heer P.J. Wegdam via het Provincieloket via 026-359 9999 voor meer informatie en ondersteuning.

 

Inbrengen zienswijzen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van de bekendmaking een mening in de vorm van een zienswijze bekend maken inzake het ontwerp-verkeersbesluit. De zienswijze kan schriftelijk of mondeling worden ingebracht.

 

De schriftelijke zienswijze dient te worden gezonden aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Afdeling Beheer en Onderhoud Wegen

T.a.v. de heer P.J. Wegdam

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

 

Indienen kan ook digitaal via post@gelderland.nl

 

Op de enveloppe / in het e-mail onderwerp dient duidelijk “zaaknummer 2020-014391, N798 aansluiting Hoofdlaan” vermeld te worden. Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u binnen vijf weken na de dag van bekendmaking een afspraak maken via het Provincieloket met de heer P.J. Wegdam, telefoon 026-359 9999. Ook voor een toelichting op het ontwerp verkeersbesluit kunt u bij hem terecht.

 

Arnhem, 19 februari 2021 - zaaknummer 2020-014391