Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2021, 1437Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 16 februari 2021, nr. 1577444/1577465 houdende regels omtrent de uitvoering van de subsidie voor de verduurzaming van sportaccommodaties (Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten in het kader van rechtvaardiging van de staatssteun, de volgende steunmaatregelen van toepassing achten:

 

Verordening (EG) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU, L 352) (De-minimisverordening)

 

Besluiten vast te stellen:

 

Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder De-minimisverordening:

 • a.

  Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU, L 352).

 • b.

  verduurzaming van een sportaccommodatie: het realiseren van voorzieningen die leiden tot een lagere milieubelasting van een sportaccommodatie.

Artikel 2  

Subsidie wordt verstrekt aan sportverenigingen die een accommodatie in eigendom of beheer hebben in Noord-Holland.

Artikel 3  

Subsidie wordt verstrekt voor de kosten van de volgende investeringen, voor zover deze leiden tot verduurzaming van een sportaccommodatie:

 • a.

  LED verlichting;

 • b.

  zonnepanelen;

 • c.

  het aanbrengen en/of verbeteren van isolatiemateriaal.

Artikel 4  

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

  • a.

   een begroting van de kosten van de activiteit;

  • b.

   een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

  • c.

   een inhoudelijke beschrijving van de activiteit.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidie wordt ingediend door middel van het voor deze uitvoeringsregeling op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies beschikbaar gestelde formulier.

Artikel 5  

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag is ontvangen binnen de periode, bedoeld in artikel 6.

 • 2.

  Een aanvraag die buiten de in het eerste lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 6  

Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond en de periode waarbinnen de aanvragen kunnen worden ingediend, vast.

Artikel 7  

 • 1.

  Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2.

  Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

 • 4.

  Indien toepassing van het vorige lid er toe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 8  

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit financieel niet haalbaar is;

 • b.

  de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;

 • c.

  op grond van deze uitvoeringsregeling reeds een aanvraag met betrekking tot de betreffende accommodatie is ingewilligd door Gedeputeerde Staten.

Artikel 9  

 • 1.

  De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000,-.

 • 2.

  Indien toepassing van het eerste lid zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt het subsidiebedrag in afwijking van het eerste lid zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor de activiteit niet hoger is dan het bedrag dat op grond van de De-minimisverordening verstrekt mag worden.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 4.

  De subsidievaststelling vindt zonder voorafgaande subsidieverlening plaats.

Artikel 10  

In de subsidieverlening kunnen Gedeputeerde Staten een verplichting opnemen omtrent de datum waarop de gesubsidieerde activiteiten zijn afgerond.

Artikel 11  

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2021.

2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2022.

3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021.

 

 

Haarlem, 16 februari 2021.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris