Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2021, 1409Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locaties Van Hogendorpware, Van Hallware, De Kempenaerware en Staatsmanlaan, Zwolle

Op 30 oktober 2020 ontvingen wij een aanvraag voor een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locaties Van Hogendorpware, Van Hallware, De Kempenaerware en Staatsmanlaan teZwolle. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de ontheffing Wet natuurbescherming wordt toegekend. Het besluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 4998899 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. De termijn voor het indienen van bezwaar is gestart op 20 februari 2021.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 49988 99.