Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2021, 1406Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Almelosestraat 3 in Zenderen

Gedeputeerde staten van Overijssel delen mee dat zij op 18 februari 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. De aanvraag gaat over aanpassing van de vergunde stortcapaciteit vanwege uitruil met een andere stortplaats voor de locatie Almelosestraat 3 in Zenderen.

Nadere inlichtingen: 038 499 88 99.