Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2021, 1399Beschikkingen | afhandelingKennisgeving opdracht Wet natuurbescherming voor de bestrijding van een vastgesteld aantal soorten invasieve exoten op het grondgebied van de provincie Overijssel

Op 24 november 2020 heeft Gedeputeerde Staten van Overijssel de provinciale ‘Aanpak invasieve exoten Overijssel’ vastgesteld en ingestemd met het uitwerken van een opdracht Wet natuurbescherming voor de bestrijding van een vastgesteld aantal soorten invasieve exoten op het grondgebied van de provincie Overijssel.

Gedeputeerde Staten geven een opdracht Wet natuurbescherming aan de Faunabeheereenheid Overijssel en aan speciaal daarvoor aangewezen BOA’s, om een vastgesteld aantal soorten invasieve exoten te bestrijden. Het besluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

Het plan ‘Aanpak invasieve exoten Overijssel’ en het besluit liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 88 99 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. De termijn voor het indienen van bezwaar is gestart op20 februari 2021.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 88 99.